نویسنده = مریم‌السادات موسوی
جواب تحلیلی برای آبرفت اشباع یک‌بعدی تحت اثر مؤلفه قائم زلزله

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-25

مرتضی جیریایی شراهی؛ مریم‌السادات موسوی