نویسنده = مهرزاد تحملی رودسری
بررسی عددی رفتار اتصال صلب فلنجی با عمق کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-76

10.48303/bese.2021.243723

الله رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی


ارزیابی آزمایشگاهی اتصال صلب فلنجی با مقطع کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-137

الله‌رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی