نویسنده = سید احسان سیدی حسینی‌نیا
بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 27-38

عبداله تبرئی؛ سعید ابریشمی؛ سید احسان سیدی حسینی‌نیا؛ نوید گنجیان