نویسنده = مجید محمدی
اثر اتصالات پس کشیده کابلی بر خرابی پیش‌رونده سازه های فلزی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-131

مجید محمدی؛ ناهید اینانلو


بررسی رفتار جانبی قاب میان‌پر تحت اثر بار قائم

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-132

کاوه فرجی نجارکلائی؛ مجید محمدی؛ نادر فنائی