نویسنده = نوید گنجیان
تحلیل شبه استاتیکی پایداری دیوارهای حائل به روش مرز بالا

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 53-67

اسداله رنجبرکرکانکی؛ نوید گنجیان؛ فرج اله عسکری


بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 27-38

عبداله تبرئی؛ سعید ابریشمی؛ سید احسان سیدی حسینی‌نیا؛ نوید گنجیان