نویسنده = محمد داودی
تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-65

10.48303/bese.2021.246080

شیما السادات حسینی؛ علی قنبری؛ محمد داودی


پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای خاک‌ریزها و سدهای خاکی با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-50

امین رضایان؛ محمد داودی؛ محمد کاظم جعفری


مطالعه عددی اندرکنش گسلش- آبرفت - قاب ساختمانی دو دهانه

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 71-84

محمد داودی؛ مهدی سلیمانی؛ محمدکاظم جعفری


بررسی تأثیر احداث ستون‌های سنگی بر فرکانس اصلی ساختگاهی به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 73-84

مسعود مطلبیان؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ محمد داوودی