نویسنده = محمد مهدی خطیب
ارزیابی توان لرزه‌خیزی پهنه لوت با مقایسه نرخ گشتاورهای ژئودتیک، لرزه‌ای و زمین‌شناسی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-36

سعید زارعی؛ محمد مهدی خطیب؛ مهدی زارع؛ سید مرتضی موسوی


اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین‌لرزه 31 اوت 1968 دشت بیاض در چکانش رخدادهای آتی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-32

سعید زارعی؛ محمد مهدی خطیب؛ مهدی زارع؛ سید مرتضی موسوی