کلیدواژه‌ها = تونل
تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 85-101

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ توحید اخلاقی


مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی