کلیدواژه‌ها = روانگرایی
شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 37-53

سعید نعمتی نژاد؛ سید احسان سیدی حسینی نیا


مدل‌سازی عددی پاسخ لرزه‌ای زمین‌های نرم مستعد روانگرایی بر اساس رویکرد انرژی کرنشی تجمعی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 71-86

حمید علی‌الهی؛ محمد آدم پیراء؛ محمد غبرائی لنگرودی