کلیدواژه‌ها = گسل شیب‌لغز
مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی