کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی غیرخطی
اثر پالس سرعت زلزله‌‏های نزدیک به گسل بر رفتار لرزه‏‌ای یک ساختمان بلندمرتبه

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-82

سهیل همتی؛ محمدعلی اصغری ورزنه؛ اکبر واثقی


عملکرد دیوارهای غیر متصل بتنی پیش‌ساخته پس‌کشیده تحت زلزله حوزه نزدیک

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-150

زهرا قاسمی؛ جواد مکاری؛ عرفان شافعی


تأثیر بار انفجار توأم با بار زلزله بر رفتار غیرخطی سازه

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 119-132

رضا کامگار؛ یوسف عسگری؛ نوراله مجیدی


مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی مرکب (RCS) و قاب بتنی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 107-120

فرشته خراسانی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین