کلیدواژه‌ها = مطالعات آزمایشگاهی
مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر در شرایط یکسان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد