کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک - سازه
برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی مستطیلی شکل

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-65

حسین جهانخواه؛ امیر حسین پریز؛ مرتضی بسطامی؛ مجید کیانی