کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای خاک‌ریزها و سدهای خاکی با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-50

امین رضایان؛ محمد داودی؛ محمد کاظم جعفری


تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 83-96

امین غضنفری تهران؛ ناصر خاجی؛ مهدی یزدانی


اثر اتصالات پس کشیده کابلی بر خرابی پیش‌رونده سازه های فلزی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-131

مجید محمدی؛ ناهید اینانلو