کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
بررسی عددی مخاطرات گسلش سطحی معکوس بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 51-60

مهتاب شیروی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن احمدنژاد