کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا
تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده مجزا

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 83-96

امین غضنفری تهران؛ ناصر خاجی؛ مهدی یزدانی