کلیدواژه‌ها = حداکثر نسبت دریفت پسماند بین‌ طبقه‌ای