کلیدواژه‌ها = روش شبه‌دینامیکی اصلاح شده
تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای میخ کوبی شده با روش شبه دینامیکی اصلاح شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-52

10.48303/bese.2021.243867

مرتضی احمدی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ بیت اله بدرلو