موضوعات = زلزله‌شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.48303/bese.2021.535973.1040

صفورا مرشد شکرچی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


مروری بر تحلیل انتشار موج SH در عوارض توپوگرافی اورتوتروپ

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 115-129

10.48303/bese.2021.244240

سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ مهدی پنجی؛ محسن کمالیان