موضوعات = مدل‌سازی فیزیکی و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی
بررسی آزمایشگاهی عملکرد فونداسیون‌های‌گهواره‌ای واقع شده بر روی خاک سیلت توسط آزمایش میز لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1986490.1108

آرش عصمت خواه ایرانی؛ مسعود حاجی علیلو؛ فریبا بهروز سرند؛ هوشنگ کاتبی