موضوعات = مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه‌ها
معرفی رابطه برش پایه قاب خمشی فولادی برای تأمین سطح ایمنی جانی در آتش‌سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.48303/bese.2022.544921.1051

پیمان پورکرامت؛ واحد قیاسی؛ بنیامین محبی


استفاده از روش حل اساسی و تبدیل موجک گسسته به منظور کاهش هزینه‌‌ی محاسبات در تحلیل مخازن آب مستطیلی تحت اثر بارگذاری زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48303/bese.2022.550605.1067

نوراله مجیدی؛ سید مهدی زندی آتشبار؛ حسین تاجمیر ریاحی


بررسی تحلیلی اتصال صلب با ورق دیافراگمی خارجی و ورق کناری در ستونهای مربعی توخالی تحت بارگذاری لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48303/bese.2023.560196.1094

سهیل فلاح؛ محمد قاسم وتر


ارتقاء روش درونیابی خطی تحریک با استفاده از تابع درونیابی اسپلاین برای محاسبه عددی ضریب پاسخ سیستمهای یک درجه آزاد خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.557640.1087

مسعود محمودآبادی؛ بابک تقوی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ سید محمدجواد حسینی


بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سازه های شبکه قطری با پیکربندی مختلف تحت جنبش‌های نیرومند پالس‌گونه زمین

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-88

10.48303/bese.2021.245902

مهشاد جمع دار؛ عرفان القاصی؛ افشین مشکوه الدینی؛ پیمان همامی