دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


بررسی اثرات ساختگاهی ناشی از عوارض توپوگرافی با استفاده از داده‌های میکروترمور و جنبش زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.48303/bese.2022.140646.0

محمد خندان بکاولی؛ ابراهیم حق شناس


تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


تعیین میزان آسیب تیر دو دهانه به کمک روش رایله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.48303/bese.2022.140765.0

فریدون امیدی نسب؛ صابر سلیمانی نسب


نسبت ظرفیت فروریزش حوزه نزدیک به حوزه دور و اثر آن بر ریسک فرروریزش با لحاظ پریود پالس و شکل‌پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.557180.1085

هما شانه ساززاده؛ محسن تهرانی زاده؛ لیلا حاج نجفی


تخمین رفتار لرزه ای تونل مدفون در لنز ماسه ای به کمک یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.558223.1090

پیام شفیعی؛ محمد آزادی؛ مهران سید رزاقی


شناخت و اولویت‌بندی شاخص‌های تکنولوژی ساخت مسکن دائم پس از زلزله در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.563430.1101

مریم منتظریون؛ فاطمه مهدیزاده سراج


بررسی عددی جاذب های انرژی متشکل از ورق های تسلیم شونده به منظور بکارگیری در ساختمان های گهواره ای با اسکلت قارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2023.140763.0

وحید مهدوی؛ محمود حسینی؛ علیرضا قاری قرآن


ارائه الگویی نوین به منظور ارزیابی سازه‌های آسیب دیده فولادی پس از زلزله با هدف مدیریت شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2022.140662.0

آران ناصرپور؛ بهرخ حسینی هاشمی


ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای مدارس تیپ بتنی کرمانشاه بر مبنای پارامتر شدت لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2022.555638.1081

مهدی کهریزی؛ امیر هوشنگ اخویسی


بررسی عددی و مقایسه‌ای رفتار دینامیکی و لرزه‌ای برج‌ توربین‌های بادی به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.552790.1093

شهرام توکلی فریمانی؛ نعمت حسنی؛ حمید محمدنژاد؛ آیدین غزنوی اسکوئی


سامانه یکپارچه پایش سلامت سازه‌ای پل‌ها، فاز اول: بازرسی چشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.561401.1095

محسن علمی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ امید بهار؛ لطیف دوستی


مروری بر تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع خطی: مدل ها و روش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1988686.1109

مهدی پنجی؛ فرشید یاسمی؛ عباس اسلامی حقیقت؛ محسن کمالیان


بررسی آزمایشگاهی عملکرد فونداسیون‌های‌گهواره‌ای واقع شده بر روی خاک سیلت توسط آزمایش میز لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1986490.1108

آرش عصمت خواه ایرانی؛ مسعود حاجی علیلو؛ فریبا بهروز سرند؛ هوشنگ کاتبی


ارتقاء روش درونیابی خطی تحریک با استفاده از تابع درونیابی اسپلاین برای محاسبه عددی ضریب پاسخ سیستمهای یک درجه آزاد خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.557640.1087

مسعود محمودآبادی؛ بابک تقوی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ سید محمدجواد حسینی


مروری بر ادبیات فنی رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2022.548336.1059

امید حیدری؛ محسن کمالیان؛ سعید سعیدی نژاد


بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به اتصالات مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.562293.1097

علیرضا فرزین پور؛ اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


ارزیابی تاثیر عدم قطعیت‌ پارامترهای خاک در مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های فروریزش سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.48303/bese.2023.563145.1099

منصور آقا بابائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ محمد امین بیاری


راهکاری جهت تعیین تعداد بهینۀ توابع موج کروی کشیده شده گسسته در مدل تصادفی نامانای زمین لرزه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.48303/bese.2023.2000007.1117

مارال کرباسچی؛ یاسمن ملکی یورتچی؛ زکریا واعظی


مقایسه طیف های طراحی آیین نامه با طیف های خطر یکنواخت در گستره شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48303/bese.2023.1982839.1107

محمدرضا قائمقامیان؛ یاسر حامدنیا


تحلیل عددی سپری دو‌مهاری با خاکریز مسلح به تراشه‌لاستیک در شرایط استاتیکی و شبه‌استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48303/bese.2023.1989384.1110

محمد امین محمد ابراهیمی؛ مسعود عامل سخی؛ روح اله بختیاری دوست


مدلسازی عددی اثر همجواری بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های نیم سینوسی همگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2000487.1118

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی-بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


بررسی ایمنی لرزه‌ای در قابهای مهاربندی بهینه سازی شده براساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2002440.1124

اشکان خدابنده لو؛ امیر کرامت


مروری بر تحلیل دینامیکی خطی محیط های پیوسته با استفاده از روش اجزای مرزی تقابل دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2005838.1126

مهدی پنجی؛ پویا کاوندی؛ نوید گنجیان


تاثیر آلودگی هیدروکربنی بر رفتار دینامیکی کرنش کوچک رس کائولینیتی خصوصیات تراکمی و سرعت موج برشی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.48303/bese.2023.2002239.1123

حدیث محمدی؛ محمد شریفی پور