منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی پل‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های اتفاقی مختلط

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از روش‌های ارزیابی لرزه‌ای پل‌ها استفاده از منحنی‌های شکنندگی تجربی است. از اطلاعات خسارت موجود برای برقراری رابطه بین حالت حدی خسارت و مؤلفه‌های حرکت زمین استفاده می‌شود. از آنجا که ویژگی‌های هیچ کدام از حرکت ورودی و مصالح سازه‌ای نمی‌توانند به طور قطع بیان شوند، مطالعات آسیب‌پذیری احتمالاتی با استفاده از روابطی که احتمال خسارت را به صورت تابعی از متغیرهای اتفاقی حرکت زمین و خصوصیات مصالح بیان می‌کنند، انجام می‌شود. این متغیرها عدم قطعیت‌های ذاتی دارند. در این مطالعه متغیرهای اتفاقی مذکور به همراه عدم قطعیت‌های وابسته به صورت مختلط در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان مطالعه موردی از اطلاعات خسارت 2768 پل در زلزله‌های 1994 نورتریج و 1995 کوبه و با استفاده از روشی که برای به دست آوردن منحنی‌های شکنندگی تجربی معرفی شده، منحنی‌های شکنندگی پل‌های مورد اشاره، به دست آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Emperical Fragility Curves of Bridges Considering Composite Inherent Randomness

نویسندگان [English]

  • Morteza Bastami 1
  • Amir Malekshahi 2
1 International Institute of EarthquakeEngineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
2 University of Kurdistan
چکیده [English]

There are a few methods for seismic vulnerability assessmentof bridge structural systems. The development ofvulnerability information in the form of fragility curves is anapproach when the information is to be developed accountingfor a multitude of uncertain sources involved, such as,structural characteristics, estimation of seismic hazard andsite condition. Inherent randomness is involved to theseuncertain factors. The major effort of this study is placed onthe development of empirical fragility functions by utilizingthe damage data from past earthquakes consideringcomposite inherent randomness of the uncertain factors. Theintroduced procedure is suitable for the development offragility curves under the assumption that they can bepresented by two-parameter lognormal distributions. Theempirical fragility curves are developed using 768bridgedamagedata obtained from the 1994 Northridge and the1995 Kobe earthquakes, which could be used as referencecurves for seismic risk assessment studies of the similarbridges in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • bridge
  • Experimental FragilityCurve
  • Composite Inherent Randomness