منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای تجربی پل‌ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های اتفاقی مختلط

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه کردستان

چکیده

یکی از روش‌های ارزیابی لرزه‌ای پل‌ها استفاده از منحنی‌های شکنندگی تجربی است. از اطلاعات خسارت موجود برای برقراری رابطه بین حالت حدی خسارت و مؤلفه‌های حرکت زمین استفاده می‌شود. از آنجا که ویژگی‌های هیچ کدام از حرکت ورودی و مصالح سازه‌ای نمی‌توانند به طور قطع بیان شوند، مطالعات آسیب‌پذیری احتمالاتی با استفاده از روابطی که احتمال خسارت را به صورت تابعی از متغیرهای اتفاقی حرکت زمین و خصوصیات مصالح بیان می‌کنند، انجام می‌شود. این متغیرها عدم قطعیت‌های ذاتی دارند. در این مطالعه متغیرهای اتفاقی مذکور به همراه عدم قطعیت‌های وابسته به صورت مختلط در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان مطالعه موردی از اطلاعات خسارت 2768 پل در زلزله‌های 1994 نورتریج و 1995 کوبه و با استفاده از روشی که برای به دست آوردن منحنی‌های شکنندگی تجربی معرفی شده، منحنی‌های شکنندگی پل‌های مورد اشاره، به دست آمده‌اند.Seismic Emperical Fragility Curves of Bridges Considering Composite Inherent RandomnessThere are a few methods for seismic vulnerability assessment of bridge structural systems. The development of vulnerability information in the form of fragility curves is an approach when the information is to be developed accounting for a multitude of uncertain sources involved, such as, structural characteristics, estimation of seismic hazard and site condition. Inherent randomness is involved to these uncertain factors. The major effort of this study is placed on the development of empirical fragility functions by utilizing the damage data from past earthquakes considering composite inherent randomness of the uncertain factors. The introduced procedure is suitable for the development of fragility curves under the assumption that they can be presented by two-parameter lognormal distributions. The empirical fragility curves are developed using 768 bridge damage data obtained from the 1994 Northridge and the 1995 Kobe earthquakes, which could be used as reference curves for seismic risk assessment studies of the similar bridges in Iran.Keywords: Earthquake, Bridge, Experimental Fragility Curve, Composite Inherent Randomness

کلیدواژه‌ها