رابط‌ه تجربی بین سرعت موج برشی (VS) و نتایج آزمون کاوشگر دینامیکی (DP) در آبرفتهای گستره شهر قم

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده

امروزه استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی مانند پهنه‌بندی نوع زمین، پارامتر‌های ژئوتکنیکی، شدت خطرهای لرزه‌ای و زمین‌لغزش، کاربردهای زیادی پیدا کرده است. با تهیه این نقشه‌ها که با توجه به  اهداف مورد نظر و بر اساس بانک‌های اطلاعاتی گسترده و استاندارد‌‌-های موجود تهیه می‌شوند، می‌توان هزینه‌ها را کاهش و سرعت تصمیم-گیری در قضاوتهای مهندسی را افزایش داد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و داده‌های مربوط به آزمایش کاوشگر دینامیکی حاصل از بررسی 650 گمانه در 250 محل مختلف شهر قم و نتایج مربوط به 10 آزمایش تعیین سرعت موج برشی، رابطه جدیدی بین داده‌های کاوشگر دینامیکی و سرعت موج برشی پیشنهاد شده است. The Empirical Relationship between Shear Wave Velocity (VS) and Dynamic Probing Test (DP) in the Alluvial Plateau in QomNowadays, the use of zonation maps such as ground type zonation, geotechnical parameters, seismic hazard intensity as well as landslides zonation maps have been deployed. These maps are prepared with regard to special purposes and are based on widespread data banks and existing standards. Using these maps, projects costs can be decreased and decision making speed in engineering judgments will increase. In this paper, a new empirical relation is recommended between dynamic probing tests results and shear wave velocity using geotechnical data and dynamic probing tests data related to different sites and the results of down hole tests in 10 different locations in Qom plateau. Keywords: Zonation, Shear Wave Velocity, Alluvium, Qom, Dynamic Probing 

کلیدواژه‌ها