پیشنهاد یک رابطه تحلیلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از راهکار تحلیلی، یک رابطه جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل با مقطع متغیر ارائه شده است. در این راستا، ابتدا روشهای محاسبه فرکانس طبیعی شامل آنالیز تحلیلی، تحلیل عددی و آزمایش بر روی مدل فیزیکی دیوارهای حائل بررسی شده است. سپس با استفاده از حل دقیق، رابطه‌ای تحلیلی برای محاسبه فرکانس طبیعی اول (فرکانس اساسی) یک دیوار حائل با مقطع ثابت ارائه شده است. در ادامه، بر مبنای روش تحلیلی رایلی، رابطه جدیدی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل با مقطع متغیر تحت تأثیر برهمکنش خاکریز و پی ارائه شده است. به منظور اطمینان از نتایج حاصل از راهکار پیشنهادی و راستی‌آزمایی روش، نتایج حاصل از رابطه به دست آمده با نتایج حل عددی و نتایج سایر محققان مقایسه شده است. این مقایسه حاکی از کارایی رابطه پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Analytical Formula for Calculating Natural Frequencies of Rigid Retaining Walls

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Ramezani 1
  • Ali Ghanbari 1
  • Ali Asghar Hosseini 2
1 Faculty of Engineering, Kharazmi University, No. 49, Mofattah Ave. Tehran, Iran
2 Faculty of Engineering, Kharazmi University, No. 49, Mofattah Ave. Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, by using analytical methods, new formulas for calculating natural frequencies of retaining walls with variable cross section are proposed. Different methods for calculating natural frequency, such as analytical, numerical and experimental methods, are described. Then, using the exact solution of the problem, new formula for calculating the first mode of vibration in retaining walls with constant cross sections is proposed. The Rayleigh approximation method was used to obtain the natural frequency of retaining walls with varying cross sections and taking the effect of backfill soil into the consideration. The results obtained from the proposed formulas are compared with the result of numerical analysis using finite element software and good agreements have been found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaining Wall
  • natural frequency
  • analytical method
  • Rayleigh Approximation
  • modal analysis