مطالعه تاثیر نوع خاک در برآورد منحنی‌های شکنندگی تحلیلی قابهای خمشی بتنی کوتاه با شکل‌پذیری متوسط

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه برآورد احتمالی خرابی ساختمان ها و خسارات وارده ناشی از زلزله توسط روش های احتمالاتی و بوسیله منحنی شکنندگی ساختمان ها انجام می شود. منحنی های شکنندگی برای ساختمان های جدید الاحداث بر اساس روش های تحلیلی برآورد می شوند که در آن رفتار احتمالاتی ساختمانها با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی و تحت شتابنگاشتهای واقعی برآورد می شوند. نوع و انتخاب شابنگاشتها می تواند در منحنی های تولید شده تاثیر گذار باشد. در این مطالعه، تاثیر نوع خاک بر منحنی های شکنندگی قابهای کوتاه بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، سه قاب خمشی بتنی 1و2و3 طبقه در نظر گرفته شده است و منحنی شکنندگی آنها به روش احتمالاتی و با انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی برای رکورد های ثبت شده در 4 نوع خاک آیین نامه ایران برآورد شده است.  نتایج نشان می دهند که نوع خاک احداث سازه ها بر منحنی شکنندگی آنها تاثیر بسیاری داشته و بطور کلی، احتمال خرابی قاب ها با تغییر نوع خاک از 1 به 4 بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها