بررسی روش آنالیز دینامیکی با رویکرد صریح در بارگذاریهای شدید (مطالعه موردی بر روی سه نمونه دال بتنی)

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی

چکیده

در مقاله حاضر میزان دقت الگوریتم دینامیکی صریح (Explicit) برای تحلیل سازه‌ها در برابر بارهای شدید (Severe Loading) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی، سه نمونه دال بتنی به ابعاد 30×750×750 ، 40×1000×1000 و 50×1250×1250 میلیمتر در برنامه اجزای محدود ANSYS LS-DYNA تحت دو نوع بارگذاری انفجاری با فواصل مقیاس شده 518/0 و m/kg1/3 591/0 قرار داده شده، میزان دقت تحلیل دینامیکی با نتایج آزمایشهای انجام شده به صورت کمّی و کیفی مقایسه و بحث شده است. از بین موارد تأثیرگذار بر نتیجة تحلیل، اندازه المان به عنوان متغیر، ملحوظ و تابع میزان خطای تحلیل بر اساس فاصله مقیاس  شده و اندازه دال به دست آورده شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که مقدار تغییر شکل حداکثر، شعاع ناحیه خردشدگی بتن و حجم ترکها در دال‌های بزرگتر نسبت به دال‌های کوچکتر در فاصله مقیاس شده مساوی، بیشتر است و نتایج مدلسازی عددی برای تغییر مکان حداکثر و شعاع خردشدگی بتن برای همة دال‌ها بیشتر از نتایج حاصل از آزمایشهاست. همچنین، مدل عددی در نظر گرفته شده با تحلیل دینامیکی غیردرگیر برای انفجار با فاصله مقیاس شده بیشتر (بار انفجار کمتر) از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها