تأثیر مکش بر پاسخ لرزه‌ا‌ی خطی و خطی معادل خاکها‌ی غیر اشباع

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مباحث مربوط به مکانیک خاکها‌ی غیراشباع که اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مفاهیم مکانیک خاک کلاسیک را به چالش کشیده است نشان می‌دهد توصیف محیط‌های متشکل از سه فاز، نیازمند پارامترهای بیشتر و جدیدتری نسبت به محیط‌های متشکل از دو فاز آب و مواد جامد می‌باشد که سبب پیچیده‌تر شدن مفاهیم مکانیک خاک غیراشباع شده است. در این تحقیق، پاسخ لرزه‌ای آبرفتهای غیراشباع زنوز کائولین، توف کاملاً تجزیه شده و پوسیلت با در نظر گرفتن آثار مکش بافتی به عنوان یکی از متغیرهای حالت تنش خاک غیراشباع بر مدول برشی در کرنش‌های کوچک در حالت عادی تحکیم یافته و منحنی‌های کاهش مدول برشی و نسبت میرایی (G/G0-γ, D-γ)، در حوزه فرکانس (به روشهای خطی معادل و خطی) با استفاده از نرم‌افزار DEEPSOIL مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، که در قالب تابع بزرگنمایی و طیف دوجانبه شبه شتاب جابه‌جایی ارائه شده است، با بررسی پارامتریک پاسخ زمین، تأثیر مکش بافتی را بر پاسخ لرزه‌ای خاکهای‌ غیر اشباع نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Matric Suction on the Linear and Equivalent Linear Seismic Response of Unsaturated Soils

نویسندگان [English]

  • Farshad Fouladi 1
  • Mehrnoosh Biglari 2
  • Iman Ashayeri 2
1 Department of Civil Engineering, Razi University, Daneshgah Blvd., Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Razi University, Daneshgah Blvd., Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Newly emerged fields of unsaturated soil mechanics that are addressed more recently and have challenged the classical concepts of saturated soil mechanics, reveals that description of three phase media needs new and more parameters than two phase saturated soil mechanics. This has made it more complex. In the current research, seismic response of three unsaturated soil deposits are studied by considering effects of matric suction as a state parameter on shear modulus as well as damping ratio and shear modulus degradation using frequency domain analyses with DEEPSOIL software. The results are presented in terms of amplification function and spectral acceleration-displacement to investigate the effects of matric suction on seismic response of unsaturated soil deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Site Response Analysis
  • Matric Suction
  • Unsaturated Soils
  • Amplification Function
  • Spectral Acceleration-Displacement