تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده عمران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در مقاله حاضر، با انجام آزمایش‌های میز لرزه و روش عددی اعتبارسنجی شده با نتایج آزمایش‌ها، به بررسی اثرات حضور تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک پرداخته شده است. تأثیر تونل مترو بر الگوی بزرگنمایی شتاب و همچنین اثر آن بر طیف پاسخ شتاب در سطح زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر پارامترهای عمق تونل و سرعت موج برشی محیط بر میزان بزرگنمایی‌ها برای امواج واقعی زلزله مورد مطالعه پارامتری قرار گرفته است. از مطالعات چنین نتیجه‌گیری شد که میزان حداکثر بزرگنمایی تابع عمق تونل و سرعت موج برشی محیط بوده که بیشینه آن برای نسبت عمقهای 1/5، 2 و 3 به ترتیب برابر با 10، 8 و 5 درصد برای خاکی با سرعت مو ج برشی 175 متر بر ثانیه بود. همچنین نتیجه‌گیری شد که حضور تونل مترو در خاک‌های مختلف، محدوده فرکانسی متفاوتی از سازه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که سازه‌های با محدوده پریودی بالاتر از 0/4 ثانیه تحت تأثیر حضور تونل مترو قرار نمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها