تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشگاه صنعتی قم، گروه مهندسی عمران

چکیده

تعیین ظرفیت باربری پی‌های سطحی در هنگام زلزله یکی از موضوعات مهم ژئوتکنیک لرزه‌ای است. در این تحقیق، با به‌کارگیری روش تعادل حدی، (NγE) معادله‌ی کوتر و روش سعی و خطا، بهینه‌ترین ضریب باربری لرزه‌ای روی خاک غیر چسبنده برای پی سطحی، که علاوه بر بار قائم تحت بار افقی نیز می‌باشد، به‌دست‌آمده است. در این روش، سطح گسیختگی خاک زیر پی، به‌صورت مرکب (صفحه‌ای و اسپیرال لگاریتمی) در نظر گرفته شده است. از مزایای این روش، تعیین سطح گسیختگی متناسب با ویژگی‌های خاک و ضرایب شتاب زلزله است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این تحلیل، با افزایش شتاب زلزله و افزایش بار افقی، ضریب باربری لرزه‌ای پی سطحی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از این تحقیق با دیگر نتایج موجود در متون علمی مقایسه شد و در اکثر حالات انطباق خوبی نشان داد.

کلیدواژه‌ها