تأثیر مشخصات بار لرزه‌ای بر نشست دائمی پی‌های سطحی مستقر بر ماسه مستعد روانگرایی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

وقوع پدیده روانگرایی در زلزله‌های مخرب گذشته،باعث بروز خسارت‌هایی به سازه‌ها شده است. در این میان، نشست‌های ماندگار سازه‌های مستقر بر پی‌های سطحی که بر خاک‎های روانگرا بنا شده بودند، خسارت‌های چشمگیری را به همراه داشته است. تحقیقات زیادی به‌منظور ارزیابی مقادیر نشست پی‌های سطحی بر خاک‌های روانگرا، بررسی پارامترهای تأثیرگذار و ارائه راهکارهایی جهت مقابله با آن انجام شده است. یکی از تأثیرگذارترین پارامترها، مشخصات زلزله ورودی می‌باشد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته و معمولاً اثر زلزله ورودی را با شتاب بیشینه آن لحاظ می‌کنند. در این تحقیق، به بررسی اثر مشخصات زلزله ورودی با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا مدل عددی ساخته شده با نرم‌افزار تفاضل محدود FLAC، با نتایج یک آزمایش سانتریفیوژ، صحت‌سنجی شده و بعد از آن، نشست سازه مستقر بر خاک روانگرا تحت بارگذاری‌های مختلف بررسی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که پارامتر شتاب بیشینه زلزله، به تنهایی نمی‌تواند اثر زلزله ورودی را در نظر بگیرد و تأثیر پارامترهای نشان‌دهنده محتوای فرکانسی زلزله مانند پریود میانگین، قابل توجه است. در مقابل، پارامترهایی که بر حسب سرعت حرکت زمین هستند، نظیر سرعت بیشینه زلزله ورودی، به تنهایی همبستگی بسیار خوبی با نشست پی‌های سطحی مستقر بر خاک مستعد روانگرایی دارند.

کلیدواژه‌ها