بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل‌های زمان وابسته در شرق ایران

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

2 پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین‌لرزه 20 اردیبهشت 1376 قائن- بیرجند، بر نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌ آماری وابسته به زمان (زمان- وابسته) در رخداد زمین‌لرزه‌های آینده در قسمتی از شرق ایران است. در این مطالعه، با به‌کارگیری مدل‌ فیزیکی وابسته به زمان1 (BPT)، با در نظر گرفتن هردو اثرات دائمی و گذرای تغییرات تنش کولمب، احتمال شرطی بازگشت زلزله برای 10، 30 و 50 سال آینده در هر گسل محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین‌لرزه 20 اردیبهشت 1376 قائن- بیرجند، باعث تغییر در احتمال رخداد زمین‌لرزه‌های آینده در برخی گسل‌های منطقه می‌شود.‌ به‌طوری‌که در نظر گرفتن تغییرات تنش کولمب باعث تغییر در احتمال وقوع زلزله روی گسل دشت بیاض شرقی و غربی شده است، درحالی‌که تأثیری در احتمال وقوع حوادث در گسل طبس و فردوس نداشته است.

کلیدواژه‌ها