بررسی عدم قطعیت در تعیین ضریب شتاب گسیختگی شیروانی‌های خاکی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

3 پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

چکیده

در روش‌های محاسباتی تعیینی، اطلاعات ورودی همانند ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، شیب شیروانی و سایر مشخصه‌ها به‌صورت مقادیر ثابت در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به اینکه تغییر مکان لرزه‌ای شیروانی‌ها تابعی از ضریب شتاب گسیختگی و سایر پارامترهای مؤثر می‌باشد، با استفاده از تحلیل آماری می‌توان توزیع آماری و انحراف معیار ضریب شتاب گسیختگی را محاسبه نمود. در این پژوهش، جهت بررسی تغییرات ضریب شتاب گسیختگی مراحل زیر انجام می‌شود: تحلیل شبه استاتیکی شیروانی با پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی شیروانی، تعیین ارتباط بین ضریب شتاب گسیختگی شیروانی و سایر پارامترها با استفاده از روش برازش منحنی و روش الگوریتم ژنتیک (روش استراتژی تکاملی)، شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر بر ضریب شتاب گسیختگی با توزیع آماری مشخص به روش مونت‌کارلو با استفاده از تولید اعداد تصادفی و در نهایت تعیین توزیع آماری و انحراف معیار ضریب شتاب گسیختگی شیروانی. در صورت انتخاب توزیع نرمال برای پارامترهای مؤثر بر این ضریب، ضریب شتاب گسیختگی شیروانی دارای توزیع نرمال خواهد بود و ضریب تغییرات ضریب شتاب گسیختگی ارتباط مستقیم با ضریب تغییرات پارامترهای مؤثر بر آن دارد. با افزایش میزان ضریب شتاب گسیختگی شیروانی، مقدار ضریب تغییرات آن کاهش می‌یابد.*The extended English abstract could be find at the end of the paper's pdf file.Uncertainty in Determination of Seismic Yield Coefficient of Earth Slopes Keywords: Seismic Yield Coefficient; Monte Carlo Simulation; Slope Stability; Genetic Algorithm; Revolutionary Algorithm; Uncertainty.

کلیدواژه‌ها