بررسی سازوکار روندهای شمال باختری در بخش کوهپایه‌ای شهر تهران و تأثیر آنها در مورفولوژی سازندهای آبرفتی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

چکیده

برآورد خطر زمین‌لرزه با آگاهی از سازوکار، فعالیت و روندهای گسلی گره خورده است. با رشد سریع شهر تهران که جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای را در خود جای داده، انجام مطالعات نوینی لازم است که در برگیرنده همه روندهای گسلی فعال ممکن باشد. روندهای گسلی خاوری – باختری به دلیل عوارض به‌جای مانده از آنها به‌راحتی بر روی عکس‌های هوایی (1955) قابل شناسایی هستند. در این پژوهش، روندهای گسلی با راستای شمال باختری به‌عنوان یک چشمه‌ی گسلی احتمالی در هنگام یک رویداد لرزه‌ای بررسی شده‌اند. اندازه‌گیری 56 صفحه گسلی در 13 رخنمون نشان دادند که شاخص‌های مورفولوژیکی روندهای شمال باختری در نهشته‌های یخچالی (پلایستوسن میانی) نهشته‌های پلایستوسن جوان با درازاهای میان 6/2 تا 5/6 کیلومتر با آرایش پله‌ای، قابل‌پیگیری هستند. سازوکار فشاری این روندها با جهت تنش شمال خاوری (جهت تنش عهد حاضر) همخوان است. روندهای یاد شده، گسله‌هایی قدیمی هستند که در زمان پلایستوسن پیشین به‌صورت کششی کارسازی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. Rieben, E.H. (1955) The geology of Tehran plain. American Journal of Science, 253, 617-639.
 2. Rieben, E.H. (1966) Geological Observations on Alluvial Deposits in Northern Iran. Geological Survey of Iran. 39p.
 3. Engalence, M. (1968) Contribution a la Geologie, Geomorphologie, Hydrogeologie du la region du Tehran (Iran). C.E.R.H., Montpellier, France, 365p.
 4. Pedrami, M. (1987) The timing, rate and nature of the late quaternary tectonism in Iran. Bull. INQAN.C.12.
 5. Berberian, M., Ghorashi, M., Arjangravesh, B., and Mohajer Ashjai, A. (1985) Seismotectonic and Earthquake-Fault Hazard Investigation in the Tehran Region. Report No. 56. Geological Survey of Iran.
 6. Tchalenko, J.S. (1975) Seimotectonic framework of the North Tehran fault. Tectonophysics, 29, 411-420.
 7. Abbassi, M.R. and Farbod, Y. (2009) Faulting and folding in Quaternary deposits of Tehran's piedmont (Iran). Journal of Asian Earth Sciences, 34(4), 522-531
 8. Gansser, A. and Huber, H. (1962) Geological observations in the Central Elburz, Iran. Schweizerische Mineralogische Petrologische Mitteilung, 42(2), 593-630.
 9. Riviere, A. (1934) Contribution a l’etude geologique de l’Elburz (Perse). Revue de Geographie, Physique et Geologie Dynamique, 7, 1-90.
 10. Dellenbach, J. (1964) Contribution a L'etude Geologique de la Region Situee a L'est de Teheran (Iran). Fac. Sci., University Strassbourg, France, 117p.
 11. Dresch, J. (1964) Le piedmont de Tehran. In observations de geographie physique en Iran septentorial. Centre Docum. Cart. Geogr., Mem. Et Docum, 8, 85-101.
 12. Hosseini, H. (1997) An Investigation of Folding Related to Faults in Hezardarreh Formation: from Jajrud to Karaj. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (abstract in English).
 13. Shabanian, E., Abbassi, M.R., and Farbod, Y. (2001) The Effects of Faults on the Formation of Hezar-Darreh in Abbasabad Alluvial Deposits. IIEES Research Bulletin, 4(2-3), International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian with English abstract).
 14. Abbassi, M.R. and Shabanian-B, E. (1999) Evolution of the stress field in Tehran region during the Quaternary. Proceeding of the Third International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, I, 67-77.
 15. Dames and Moore, International, S.R.L. (1975) Report Seismic Study, Investigation of Surface Faulting Proposed Medical Center. Tehran, Iran for Imperial Medical Center of Iran. 22p. Tehran Office.
 16. Abbassi, M.R., Shabanian, E., Farbod, Y., Feghhi, K., and Tabassi, H. (2003) The State of Contemporary Stress in the Southern Flank of Central Alborz, Report 81-2003-7, Register No. 5004, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran (in Persian with English Abstract).
 17. Sheikholeslami, M.R., Javadi, H.R., Assadi Sarshar, M., Agha Hosseini, A., Kouhpeima, M., and Vahdati Daneshmand, B. (2013) Iran Faults Encyclopedia. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran (in Persian).