عملکرد کمربند خرپائی و مهاربازوئی بتن مسلح بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمران دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از ساختمان‌های بلند در کلان‌شهرها و به‌کارگیری سیستم‌های سازه‌ای مناسب و کارآمد از لحاظ فنی و اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این سیستم‌ها در ساختمان‌های بلند، هسته‌ی مرکزی و قاب محیطی همراه با کمربند خرپایی و مهار بازویی می‌باشد. این سیستم منجر به کاهش تغییر مکان‌های جانبی و لنگرهای هسته می‌گردد. در این تحقیق با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی به بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح 40، 80 و 120 طبقه با سیستم‌های کمربند خرپایی و مهار بازویی پرداخته‌شده است. نتایج نشان می­دهد در سازه‌های بتنی، کمربند خرپایی بتنی عامل اصلی و تعیین‌کننده در کاهش تغییر مکان بام بوده و کمربند خرپایی به‌تنهایی در کاهش درصد جذب برش طبقه از مهار بازویی مؤثرتر است. همچنین ارتفاع بهینه حذف هسته‌ی مقاوم میانی در سازه‌های 40، 80 و 120 طبقه به ترتیب H67/0، H78/0 و H84/0 پیشنهاد می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of RC Outrigger and Belt Truss within the Seismic Behavior of Tall Buildings

نویسندگان [English]

 • Ali Kargaran 1
 • Ali Kheyroddin 2
 • Mehdi Karimi 1
1 Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In tall buildings, usage of efficient structural systems technically and economically is one of the most essential issues. One of these systems can be formed by a central core embedded by framed tubes which contain outriggers and belts truss. This system caused to reduce lateral displacement of structure and moments of the central core. Tall buildings with a central core, belt truss, and outrigger braced system, are usually designed and implemented by steel braces. Now, in this study, RC is replaced instead of steel where coupled shear walls are used within the mentioned system to investigate their performances and behaviors as a new method. The behavior of RC structures with 40, 80 and 120 stories, using outrigger and belt truss system is evaluated. Outriggers and belt truss for efficient performance are located in height of H/2 for 40 story, H/3 and 2H/3 for 80 story and H/4, H/2, 3H/4 for 120 story structures. The simulation results show that the belt truss within the RC structure is the main factor to reduce the roof displacement. It also shows that the effect of belt truss to absorb the shear force is more apparent than the outrigger braced system. In this investigation, drift, maximum roof displacement, absorption percentage of shear force, negative shear force and optimum height for removing central core are evaluated. By adding outriggers and belt truss systems negative shear create in some elevation levels and from this points to the top, core shear wall have negative performance and produce a force in earthquake direction. It is recommended that the optimum height to remove the central core within 40, 80 and 120 story structures is 0.67H, 0.78H, and 0.84H, respectively, where H is the total height of the building.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tall Building Structure
 • Central Core
 • Belt Truss
 • Outrigger Braced
 • Shear Wall
 1. Kheyroddin A. and Aramesh S. (2015) Structural Resistant Systems in Tall Buildings. Semnan University Publication, Second Edition.
 2. HalisGunel, M. and Emer Ilgin, H. (2007) A proposal for the classification of structural systems of tall buildings. Journal of Building and Environment, 42, 2667-2675.
 3. Taranath, B.S. (1996) Analysis and Design of Tall Building. McGraw Hill Book Company, New York.
 4. Rahgozar, R., Ahmadi, A., and Sharifi, Y. (2010) A simple mathematical model for approximate analysis of tall buildings. Journal of Applied Mathematical Modeling, 34, 2437-2451.
 5. Stafford Smith, B., Cole, A., and Haji Kazemi, H. (translator) (2012) Analysis and Design of Tall Structures. Mashhad's Ferdowsi University Publication, Third Edition.
 6. Moudaress, F.A. and Coul, A. (1986) Free vibration of outrigger braced structures. Proceeding Institution of Civil Engineers, 79, 105-117.
 7. He, R., Tu, Y., and Zhang, Y. (1992) Static and dynamic behavior of belted high-rise structures. International Conference on Tall Building-Reach for the Sky, Kuala Lampur, Malaysia, 65-70.
 8. Rutenberg, A. and Tal, D. (1987) Lateral load response of belted tall building structures. Engineering Structures, 9, 53-67.
 9. Lee, S. and Tovar, A. (2014) Outrigger placement in tall building using topology optimization. Engineering Structures, 74, 122-129.
 10. Nicoreac, M. and Hoenderkamp, J.C.D. (2012) Periods of vibration of braced frames with outriggers. Procedia Engineering, 40, 298-303.
 11. Haji MirEsmail, S.M. (2009) The Dynamic Behavior of Tall Buildings with Truss Belts. M.S.C Thesis, Civil Engineering Faculty of Semnan University.
 12. HosseiniRavarizade, O., Rahgozar, R., Malekinezhad, M., and Najjarzade L. (2010) A Mathematical Model for the approximate analysis of tall buildings. The Sixth National Congress of Civil Engineering, University of Semnan.
 13. Design Code of Buildings Against Earthquakes, Iranian 2800 Standard, Third Edition (2005) Building and Housing Research Center.
 14. National Building Regulations, Section VI, Loads Acting on the Building (2006) The Department of Housing and Urban Development, Office Develop and Promote National Building Regulations
 15. Hemmati, A. and Kheyroddin, A. (2013) Behavior of large-scale bracing system in tall buildings subjected to earthquake load. Journal of Civil Engineering and Management, 19(2), 206-216.
 16. Kheyroddin, A. (2003) The behavior of RC structures reinforced with bracings. Journal of College of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, 1, 47-64.