عملکرد کمربند خرپائی و مهاربازوئی بتن مسلح بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بلند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمران دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از ساختمان‌های بلند در کلان‌شهرها و به‌کارگیری سیستم‌های سازه‌ای مناسب و کارآمد از لحاظ فنی و اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این سیستم‌ها در ساختمان‌های بلند، هسته‌ی مرکزی و قاب محیطی همراه با کمربند خرپایی و مهار بازویی می‌باشد. این سیستم منجر به کاهش تغییر مکان‌های جانبی و لنگرهای هسته می‌گردد. در این تحقیق با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی به بررسی رفتار سازه‌های بتن مسلح 40، 80 و 120 طبقه با سیستم‌های کمربند خرپایی و مهار بازویی پرداخته‌شده است. نتایج نشان می­دهد در سازه‌های بتنی، کمربند خرپایی بتنی عامل اصلی و تعیین‌کننده در کاهش تغییر مکان بام بوده و کمربند خرپایی به‌تنهایی در کاهش درصد جذب برش طبقه از مهار بازویی مؤثرتر است. همچنین ارتفاع بهینه حذف هسته‌ی مقاوم میانی در سازه‌های 40، 80 و 120 طبقه به ترتیب H67/0، H78/0 و H84/0 پیشنهاد می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Kheyroddin A. and Aramesh S. (2015) Structural Resistant Systems in Tall Buildings. Semnan University Publication, Second Edition.
 2. HalisGunel, M. and Emer Ilgin, H. (2007) A proposal for the classification of structural systems of tall buildings. Journal of Building and Environment, 42, 2667-2675.
 3. Taranath, B.S. (1996) Analysis and Design of Tall Building. McGraw Hill Book Company, New York.
 4. Rahgozar, R., Ahmadi, A., and Sharifi, Y. (2010) A simple mathematical model for approximate analysis of tall buildings. Journal of Applied Mathematical Modeling, 34, 2437-2451.
 5. Stafford Smith, B., Cole, A., and Haji Kazemi, H. (translator) (2012) Analysis and Design of Tall Structures. Mashhad's Ferdowsi University Publication, Third Edition.
 6. Moudaress, F.A. and Coul, A. (1986) Free vibration of outrigger braced structures. Proceeding Institution of Civil Engineers, 79, 105-117.
 7. He, R., Tu, Y., and Zhang, Y. (1992) Static and dynamic behavior of belted high-rise structures. International Conference on Tall Building-Reach for the Sky, Kuala Lampur, Malaysia, 65-70.
 8. Rutenberg, A. and Tal, D. (1987) Lateral load response of belted tall building structures. Engineering Structures, 9, 53-67.
 9. Lee, S. and Tovar, A. (2014) Outrigger placement in tall building using topology optimization. Engineering Structures, 74, 122-129.
 10. Nicoreac, M. and Hoenderkamp, J.C.D. (2012) Periods of vibration of braced frames with outriggers. Procedia Engineering, 40, 298-303.
 11. Haji MirEsmail, S.M. (2009) The Dynamic Behavior of Tall Buildings with Truss Belts. M.S.C Thesis, Civil Engineering Faculty of Semnan University.
 12. HosseiniRavarizade, O., Rahgozar, R., Malekinezhad, M., and Najjarzade L. (2010) A Mathematical Model for the approximate analysis of tall buildings. The Sixth National Congress of Civil Engineering, University of Semnan.
 13. Design Code of Buildings Against Earthquakes, Iranian 2800 Standard, Third Edition (2005) Building and Housing Research Center.
 14. National Building Regulations, Section VI, Loads Acting on the Building (2006) The Department of Housing and Urban Development, Office Develop and Promote National Building Regulations
 15. Hemmati, A. and Kheyroddin, A. (2013) Behavior of large-scale bracing system in tall buildings subjected to earthquake load. Journal of Civil Engineering and Management, 19(2), 206-216.
 16. Kheyroddin, A. (2003) The behavior of RC structures reinforced with bracings. Journal of College of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, 1, 47-64.