ارائه‌ی روشی جدید برای تخمین تغییرمکان هدف سازه‌ها در تحلیل استاتیکی غیرخطی برای حوزه‌ی نزدیک

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

روش‏های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی در قیاس با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی، دارای دقت کمتری است اما به دلیل سادگی نسبی استفاده، این روش‌ها در جامعه‌ی مهندسی کاربرد بیشتری داشته و بهبود و افزایش دقت آنها در اولویت کار محققین قرار گرفته است. ازآنجایی‌که تخمین دقیق جابه‌جایی هدف به صورت مستقیم بر ارزیابی پاسخ سازه تأثیرگذار می‌باشد، در این مقاله روشی جدید برای تخمین جابه‌جایی هدف سازه‌های چند درجه آزادی بر مبنای اصول دینامیک سازه‌ها ارائه شده است. بدین منظور ابتدا مدل‌های تحلیلی مناسبی شامل قاب‌های فولادی خمشی ویژه 10، 15 و 20 طبقه انتخاب گردیده‌اند. سپس تعداد 20 رکورد زلزله نزدیک به گسل و نیز 20 رکورد زلزله دور از گسل انتخاب و تغییرمکان هدف سازه‌ها برای آنها به روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی محاسبه گردیده و به جهت مقایسه، تعدادی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی متداول، از جمله روش ضرایب تغییرمکان ارائه شده توسط آیین‌نامه‌ی ASCE 41-13 و نشریه‌ی فیما 440 و روش مودال بارافزون (MPA) به کار گرفته شده است. به کمک تحلیل دینامیکی طیفی، تغییرمکان حداکثر سازه‌های مذکور محاسبه گردیده و پس از اعمال ضرایب اصلاح مناسب به تغییرمکان هدف نهایی تبدیل گردیده است. در پایان نیز تأثیر تغییرمکان هدف بر روی مقادیر دریفت سازه‌های مذکور بررسی گردیده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، روش ارائه شده علاوه بر سهولت استفاده، میزان تغییرمکان هدف سازه‌ها تحت زلزله‌های نزدیک به گسل را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


 1. FEMA 273 Report (1997) NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Building Seismic Safety Council. FEMA-273. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., U.S.
 2. FEMA 356 Report (2000) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Prepared by the American Society of Civil Engineers for the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., US.
 3. FEMA 440 Report (2005) Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., U.S.
 4. ATC-40 (1996) Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, ATC-40 Report. Volumes 1 & 2, Applied Technology Council, Redwood City, California.
 5. ASCE/SEI 41-13 Standard (2013) Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, ASCE Standard No. ASCE/SEI 41–13, American Society of Civil Engineers (ASCE), U.S.
 6. Iervolino, I., Chioccarelli, E., and Baltzopoulos, G. (2012) Inelastic displacement ratio of near-source pulse-like ground motions. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 41, 2351-2357.
 7. Baez, J.I. and Miranda, E. (2000) Amplification factors to estimate inelastic displacement demands for the design of structures in the near field. Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand Society for Earthquake Engineering, Upper Hutt, New Zealand. Paper No. 1561.
 8. Enderami, S.A., Beheshti-Aval, S.B., and Saadeghvaziri, M.A. (2014) New energy based approach to predict seismic demands of steel moment resisting frames subjected to near-fault ground motions, Engineering Structures, 72, 182-192.
 9. Esfahanian, A., Aghakouchak, A.A. (2015) On the improvement of inelastic displacement demands for near-fault ground motions considering various faulting mechanisms. International Journal of Earthquakes and Structures, 9(3), 673-698.
 10. Krawikler, H. and Seneviratna, G.D.P.K. (1998) Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation. Journal of Engineering Structures, 20(4-6), 452-462.
 11. Chopra, A.K. and Goel, R.K. (2002) A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 31, 561-582.
 12. Chopra, A.K. and Chintana Pakdee, C. (2004b) Inelastic deformation ratios for design and evaluation of structures: SDF bilinear systems. J. Struct. Eng., ASCE, 130(9), 1-11.
 13. Poursha, M., Khoshnoudian, F., and Moghadam, A.S. (2008) Assessment of modal pushover analysis and conventional nonlinear static procedure with load distributions of federal emergency management agency for high-rise buildings. The Structural Design of Tall and Special Buildings, DOI: 10.1002/tal.487.
 14. BSSC (2000) NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures. Part 1, Provisions, and Part 2, Commentary, FEMA 368 and 369, prepared by the Building Seismic Safety Council, published by the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
 15. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, Standard No. 2800 (2005) 3rd Edition.
 16. AISC-ASD (1989) Allowable Stress Design and Plastic Design Specifi cation for Structural Steel Buildings. American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.
 17. OpenSees (2013) Open System for Earthquake Engineering Simulation. Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley CA.
 18. Baker, J.W. (2007) Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5), 1486-1501
 19. Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings (2014) No. 360 (First Revision), Office of Deputy for Strategic Supervision Department of Technical Affairs, Iran.