بررسی کاهندگی شتاب بر اساس داده‌های شتاب‌نگاری استان مازندران

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله ضرایب ثابت روابط کاهندگی شتاب موجود که توسط محققین مختلف برای فلات ایران ارائه شده بود برای استان مازندران مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. تعداد شتاب‌نگاشت‌های مورد استفاده در این مقاله 105 رکورد با بزرگای گشتاوری بیشتر از 4 بین سال‌های 1975 تا 2016 بوده است که از این تعداد 71 رکورد متعلق به زمین‌هایی با بستر سنگی با سرعت موج ‌برشی بیشتر از 375 متر بر ثانیه و 34 رکورد متعلق به زمین‌هایی با بستر خاکی با سرعت موج‌برشی 375 متر بر ثانیه و کمتر بوده است. شتاب‌نگاشت‌هایی که نیاز به اصلاح داشتند، توسط فیلتر چبیشف (Chebyshev Filter) اصلاح گردیدند. همچنین تصحیح خطای خط مبنا بر روی این شتاب‌نگاشت‌ها انجام گرفت. بررسی نتایج نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های لرزه‌ای استان مازندران در تمامی مدل‌ها منجر به نتایج همگن می‌گردد که بیانگر دقت ضرایب ثابت به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌باشد؛ اما با توجه به اهمیت انحراف معیار در استفاده از روابط کاهندگی شتاب زمین در تحلیل خطر زلزله، روابط ارائه شده نیاز به انحراف معیار دارند که در تحقیقات آتی به دست خواهند آمد. نتایج این تحقیق اهمیت مطالعه بیشتر بر روی کاهندگی مناطق مختلف فلات ایران را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Sinaiean, F. (2006) Study on Iran Strong Motion Records. Ph.D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran.
 2. Sedaghati, F., Ansari, A., and Farjoodi, J. (2010) Presentation attenuation relationships using logical fuzzy theory and a comparison with usual relations for Iran plateau. Fifth National Congress of Civil Engineering, University of Ferdowsi, Mashhad, Iran (in Persian).
 3. Ramazi, H.R. and Schenk, V. (1994) Preliminary results obtained from strong ground motion analyses of Iranian earthquakes, Proceedings of the XXIV General Assembly of the ESC, Vol. III.
 4. Zare, M., Ghafory-Ashtiany, M., and Bard, P. (1999) Attenuation law for the strong motions in Iran. Proceedings of the Third International Conf. on Seismology and Earthquake Engineering.
 5. Zare, M., Bard, P., and Ghafory-Ashtiany, M. (1999) Site characterization for the Iranian Strong Motion Network. Soil Dynamics and Engineering, 18(18), 101-123.
 6. Khademi, M.H. (2002) Attenuation of peak and spectral acceleration in the Persian plateau. Proceedings of 12th European Conference on Earthquake Engineering.
 7. Nowroozi, A.A. (2005) Attenuation relations for peak horizontal and vertical accelerations of earthquake ground motion in Iran: A preliminary analysis. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 7(2), 109-128.
 8. Mahdavian, A. (2006) Empirical evaluation of attenuation relations of peak ground acceleration in the Zagros and centeral Iran. Proceedings of First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology.
 9. Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A., and Manouchehri, D. (2007) Attenuation relationship for Iran. Earthquake Engineering, 11, 469-492.
 10. Saffari, H., Kuwata, Y., Takada, S., and Mahdavian, A. (2012) Updated PGA, PGV, and spectral acceleration attenuation relations for Iran. Earthquake Spectra, 28(1), 257-276.
 11. Soghrat, M.R. and Ziyaeifar, M. (2016) Ground motion prediction equations for horizontal and vertical components of acceleration in Northern Iran. Journal of Seismology, 10.1007/s10950-0169586-4.
 12. Zare, M. (1999) Study on Strong Ground Motion in Iran from Catalogue to Attenuation Relationships. Ph.D. Thesis, Universite Joseph Fourier, Grenoble, France.
 13. Ghasemi, H., Zare, M., Fukushima, Y., and Koketsu, K. (2009) An empirical spectral ground-motion model for Iran. Journal of Seismology, 13(4), 499-515.
 14. Ghodrati Amiri, G., Khorasani, M., Mirza Hessabi, M., and Razavian Amrei, S.A. (2010) Ground motion prediction equations of spectral ordinates and Arias intensity for Iran. Journal of Earthquake Engineering, 14(1), 1-29.
 15. Ambraseys, N.N. and Boomer, J.J. (1991) The attenuation of ground acceleration in Europe. Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 20(12), 1179-1202.
 16. Boor, D.M. and Bommer, J.J. (2005) Processing of strong-motion accelerograms: needs, option and consequences. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 25, 93-115.
 17. Akkar, S. and Bommer, J.J. (2006) Influence of long-period filter cut-off on elastic spectral displacements. Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 35, 1145-1165.
 18. Bard, P.Y., Zare, M., and Ghafory-Ashtiany, M. (1998) The Iranian acceleration data bank: a revision and data correction. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 1(1), 1-22.
 19. Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y. (2003) Updated near-source ground-motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peal ground acceleration and acceleration response spectra. Bulletin of the Seismological Society of America, 93(1), 314-331.
 20. Mirzaei, N., Mengtan, G., and Yuntai, C. (1998) Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: major seismotectonic provinces. Journal of Earthquake Predict Research, 7, 465-495.