بررسی کاهندگی شتاب بر اساس داده‌های شتاب‌نگاری استان مازندران

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله ضرایب ثابت روابط کاهندگی شتاب موجود که توسط محققین مختلف برای فلات ایران ارائه شده بود برای استان مازندران مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. تعداد شتاب‌نگاشت‌های مورد استفاده در این مقاله 105 رکورد با بزرگای گشتاوری بیشتر از 4 بین سال‌های 1975 تا 2016 بوده است که از این تعداد 71 رکورد متعلق به زمین‌هایی با بستر سنگی با سرعت موج ‌برشی بیشتر از 375 متر بر ثانیه و 34 رکورد متعلق به زمین‌هایی با بستر خاکی با سرعت موج‌برشی 375 متر بر ثانیه و کمتر بوده است. شتاب‌نگاشت‌هایی که نیاز به اصلاح داشتند، توسط فیلتر چبیشف (Chebyshev Filter) اصلاح گردیدند. همچنین تصحیح خطای خط مبنا بر روی این شتاب‌نگاشت‌ها انجام گرفت. بررسی نتایج نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های لرزه‌ای استان مازندران در تمامی مدل‌ها منجر به نتایج همگن می‌گردد که بیانگر دقت ضرایب ثابت به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌باشد؛ اما با توجه به اهمیت انحراف معیار در استفاده از روابط کاهندگی شتاب زمین در تحلیل خطر زلزله، روابط ارائه شده نیاز به انحراف معیار دارند که در تحقیقات آتی به دست خواهند آمد. نتایج این تحقیق اهمیت مطالعه بیشتر بر روی کاهندگی مناطق مختلف فلات ایران را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Acceleration Attenuation Relationship Based on Seismic Data of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Hamed Taleshi 1
 • Ehsan Jahani 2
1 University of Mazandaran, Iran
2 University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Mazandaran is located in the north of Iran. Tourism industry promotes high rise building structures in this province. According to the Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, we cannot use the common procedures to estimate the base design acceleration in high rise buildings, which have some special conditions.
 In order to determine the base design acceleration, we need the site special spectrum. Seismic hazard analysis is considered one of the most important methods to determine the base design acceleration. Attenuation relationship is one of the main factors in this method as the incorrect spectrum design will obtain in using an inappropriate attenuation relationship. This study aims to represent the constant coefficients of existing attenuation relationships in Iran plateau, which have been studied by other researchers previously, for Mazandaran province. Seismic data of Mazandaran have been used for this purpose. The total number of accelerogram records used with the moment magnitude more than 4 between 1975 and 2016 was 105 records in which 71 records had the shear wave velocities in the top 30 meters more than 375 m/s, which can be considered as rock. Moreover, 34 records with the shear wave velocity of less than 375m/s had been considered as soil. Baseline correction and frequency filtering have been done on records by using Seismosignal software to make them more precise. In this paper, four different attenuation models were selected to analyze by using SPSS software. Between the existing models the first ground motion model which has been studied, was presented by Nowroozi in 2005. The 178 reported data by Bard et al, was used in Nowroozi paper. The second one was from Ghodrati et al presented in 2007 for Iran plateau. They considered Iran into two main seismic zones of Zagros and Alborz and Central Iran according to tectonic conditions. All of the earthquake records in their databank had distances between 5 to 150 kilometers from site to source. They chose the shear wave velocity of 375 M/S for the boundary of soil and rock. The third attenuation relationship was Saffari et al work published in 2012. They used 351 records to present an attenuation ground motion model for Iran. They developed attenuation relationships for peak ground acceleration, peak ground velocity and acceleration response spectra with 5% damping. The last but not least attenuation relationship studied in this paper was the ground motion prediction equation by Soghrat and Ziyaeifar published in 2016. They used 325 three-component records of 55 earthquakes with magnitude ranging from 4.1 to 7.3 for estimation on the regression coefficients.
In the presented attenuation relationships in this paper, the effects of earthquake magnitude, site to source distance and ground type on the peak ground acceleration have been investigated. According to this study, using the records of Mazandaran province leads to homogeneous results indicating the accuracy of extracting constant coefficient of this study. Standard deviation is such an important factor in attenuation relationships, which highly recommended to study. Furthermore, it has been found that mathematical models do not alter the final results significantly; probably, used data affects the attenuation relationship more. Accordingly, using the seismic data in each region is recommended in order to achieve the precise attenuation relationships. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthquake
 • seismic hazard analysis
 • Acceleration Attenuation Relationship
 • Accelerogram Correction
 1. Sinaiean, F. (2006) Study on Iran Strong Motion Records. Ph.D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran.
 2. Sedaghati, F., Ansari, A., and Farjoodi, J. (2010) Presentation attenuation relationships using logical fuzzy theory and a comparison with usual relations for Iran plateau. Fifth National Congress of Civil Engineering, University of Ferdowsi, Mashhad, Iran (in Persian).
 3. Ramazi, H.R. and Schenk, V. (1994) Preliminary results obtained from strong ground motion analyses of Iranian earthquakes, Proceedings of the XXIV General Assembly of the ESC, Vol. III.
 4. Zare, M., Ghafory-Ashtiany, M., and Bard, P. (1999) Attenuation law for the strong motions in Iran. Proceedings of the Third International Conf. on Seismology and Earthquake Engineering.
 5. Zare, M., Bard, P., and Ghafory-Ashtiany, M. (1999) Site characterization for the Iranian Strong Motion Network. Soil Dynamics and Engineering, 18(18), 101-123.
 6. Khademi, M.H. (2002) Attenuation of peak and spectral acceleration in the Persian plateau. Proceedings of 12th European Conference on Earthquake Engineering.
 7. Nowroozi, A.A. (2005) Attenuation relations for peak horizontal and vertical accelerations of earthquake ground motion in Iran: A preliminary analysis. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 7(2), 109-128.
 8. Mahdavian, A. (2006) Empirical evaluation of attenuation relations of peak ground acceleration in the Zagros and centeral Iran. Proceedings of First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology.
 9. Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A., and Manouchehri, D. (2007) Attenuation relationship for Iran. Earthquake Engineering, 11, 469-492.
 10. Saffari, H., Kuwata, Y., Takada, S., and Mahdavian, A. (2012) Updated PGA, PGV, and spectral acceleration attenuation relations for Iran. Earthquake Spectra, 28(1), 257-276.
 11. Soghrat, M.R. and Ziyaeifar, M. (2016) Ground motion prediction equations for horizontal and vertical components of acceleration in Northern Iran. Journal of Seismology, 10.1007/s10950-0169586-4.
 12. Zare, M. (1999) Study on Strong Ground Motion in Iran from Catalogue to Attenuation Relationships. Ph.D. Thesis, Universite Joseph Fourier, Grenoble, France.
 13. Ghasemi, H., Zare, M., Fukushima, Y., and Koketsu, K. (2009) An empirical spectral ground-motion model for Iran. Journal of Seismology, 13(4), 499-515.
 14. Ghodrati Amiri, G., Khorasani, M., Mirza Hessabi, M., and Razavian Amrei, S.A. (2010) Ground motion prediction equations of spectral ordinates and Arias intensity for Iran. Journal of Earthquake Engineering, 14(1), 1-29.
 15. Ambraseys, N.N. and Boomer, J.J. (1991) The attenuation of ground acceleration in Europe. Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 20(12), 1179-1202.
 16. Boor, D.M. and Bommer, J.J. (2005) Processing of strong-motion accelerograms: needs, option and consequences. Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 25, 93-115.
 17. Akkar, S. and Bommer, J.J. (2006) Influence of long-period filter cut-off on elastic spectral displacements. Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 35, 1145-1165.
 18. Bard, P.Y., Zare, M., and Ghafory-Ashtiany, M. (1998) The Iranian acceleration data bank: a revision and data correction. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 1(1), 1-22.
 19. Campbell, K.W. and Bozorgnia, Y. (2003) Updated near-source ground-motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peal ground acceleration and acceleration response spectra. Bulletin of the Seismological Society of America, 93(1), 314-331.
 20. Mirzaei, N., Mengtan, G., and Yuntai, C. (1998) Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: major seismotectonic provinces. Journal of Earthquake Predict Research, 7, 465-495.