سنجش کارایی روش انتخاب بهینه شتاب‌نگاشت‌ها مبتنی بر IDA در تخمین پاسخ دینامیکی‌ قاب‌های خمشی فولادی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

انتخاب تعداد محدودی شتاب‌نگاشت جهت دستیابی به تخمین‌های قابل اتکا از پارامترهای تقاضای مهندسی یکی از چالش‌های موجود جهت تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیرخطی به‌عنوان گام مهمی در چارچوب مهندسی زلزله عملکردی می‌باشد. گروه‌بندی سازه‌ها بر اساس مشخصات دینامیکی و انتخاب بهینه‌ی شتاب‌نگاشت‌های مورد نیاز از یک مجموعه مرجع مناسب برای هرکدام از این گروه‌ها، یکی از ایده‌های مطرح شده در سال‌های اخیر است که پتانسیل کاهش هزینه‌ی محاسباتی تحلیل را فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه هدف این روش تخمین ظرفیت فروریزش سازه‌ها بر مبنای تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) با استفاده از تعداد محدودی شتاب‌نگاشت با حفظ سطح قابلیت اطمینان پاسخ‌ها عنوان شده است، امکان تعمیم کاربرد آن در سایر سطوح عملکردی نیاز به بررسی‌ بیشتر دارد. در مقاله‌ی حاضر، به امکان‌سنجی استفاده از روش انتخاب بهینه شتاب‌نگاشت‌ها در تخمین پاسخ دینامیکی قاب‌های خمشی فولادی با تنوعی از مشخصات دینامیکی که لزوماً سطح عملکردی آستانه فروریزش را تجربه نخواهند کرد، پرداخته شده است. قاب‌های مورد مطالعه به لحاظ مقاومت و سختی در زمره سازه‌های منظم در ارتفاع قرار می‌گیرند. نتایج این بررسی‌ها نشان‌ داد که تعمیم محدوده‌ی استفاده از روش انتخاب بهینه شتاب‌نگاشت‌ها جهت تخمین پاسخ‌های دینامیکی در سطوح عملکردی متفاوت از آستانه‌ی فروریزش، صرفاً با تخفیف در دقت مورد انتظار امکان‌پذیر است. همچنین، نشان داده شد که زیرمجموعه‌های پیشنهاد شده در روش انتخاب مورد بررسی لزوماً دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر زیرمجموعه‌ها نبوده‌اند. این مشاهده را می‌توان به عدم وقوع فروریزش در اغلب سازه‌های مورد بررسی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ghafory‐Ashtiany, M., Azarbakht, A., and Mousavi, M. (2012) State of the art: Structure‐specific strong ground motion selection by emphasizing on spectral shape indicators. 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.
 2. Naeim, F., Alimoradi, A., and Pezeshk, S. (2004) Selection and scaling of ground motion time histories for structural design using genetic algorithms. Earthquake Spectra, 20(2), 413-426.
 3. Iervolino, I. and Cornell, C.A. (2005) Record selection for nonlinear seismic analysis of structures. Earthquake Spectra, 21(3), 685-713.
 4. Baker, J.W. (2010) Conditional mean spectrum: Tool for ground-motion selection. Journal of Structural Engineering, 137(3), 322-331.
 5. Baker, J.W. and Allin Cornell, C. (2006) Spectral shape, epsilon and record selection. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 35(9), 1077-1095.
 6. Naeim, F. and Lew, M. (1995) On the use of design spectrum compatible time histories. Earthquake Spectra, 11(1), 111-127.
 7. Baker, J.W. and Allin Cornell, C. (2005) A vector‐valued ground motion intensity measure consisting of spectral acceleration and epsilon. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34(10), 1193-1217.
 8. Ghafory‐Ashtiany, M., Mousavi, M., and Azarbakht, A. (2011) Strong ground motion record selection for the reliable prediction of the mean seismic collapse capacity of a structure group. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 40(6), 691-708.
 9. Road, Housing and Urban Development Research Center (2014) Iran’s Seismic Provisions for Design of Buildings (2800 Standard) [in Persian].
 10. Ibarra, L.F. and Krawinkler, H. (2005) Global Collapse of Frame Structures under Seismic Excitations. Pacific Earthquake Engineering Research Center.
 11. Medina, R.A. and Krawinkler, H. (2004) Seismic Demands for Nondeteriorating Frame Structures and Their Dependence on Ground Motions. Doctoral Dissertation, Pacific Earthquake Engineering Research Center.
 12. Chintanapakdee, C. and Chopra, A.K. (2003) Evaluation of the Modal Pushover Analysis Procedure Using Vertically "Regular" and Irregular Generic Frames. Earthquake Engineering Research Center, College of Engineering, University of California.
 13. Molavi, M. (2016) Evaluation of Ground Motion Selection and Scaling Methods Using Structural Response Parameters. M.Sc. Thesis, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (IIEES) (in Persian).
 14. FEMA (2009) Quantification of Building Seismic Performance Factors. Federal Emergency Management Agency
 15. Haselton, C.B. (2006) Assessing Seismic Collapse Safety of Modern Reinforced Concrete Moment Frame Buildings. Doctoral Dissertation, Stanford University.
 16. Elnashai, A.S. and Di Sarno, L. (2008) Fundamentals of Earthquake Engineering. New York: Wiley, p. 145.
 17. Kayhani, H., Azarbakht, A., and Ghafory‐Ashtiany, M. (2013) Estimating the annual probability of failure using improved progressive incremental dynamic analysis of structural systems. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 22(17), 1279-1295.
 18. Reyes, J.C. and Kalkan, E. (2012) How many records should be used in an ASCE/SEI-7 groundmotion scaling procedure? Earthquake Spectra, 28(3), 1223-1242.
 19. Moghaddam, S.A. and Ghafory-Ashtiany, M. (2015) Evaluation of a recently proposed ground motion selection method in case of vertically irregular frames. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 17(3), 165.