ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب‌های خمشی بزرگ‌دهانه فولادی تحت اثر مؤلفه قائم زلزله

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

زلزله‌های حوزه نزدیک عموماً دارای مؤلفه قائم بزرگتری نسبت به مؤلفه افقی می‌باشند و با همین ویژگی از زلزله‌های حوزه دور متمایز می‌شوند. این موضوع در قاب‌های بزرگ‌دهانه دارای اهمیت بیشتری هستند. در این پژوهش اثر مؤلفه‌های افقی و قائم زلزله در قاب های بزرگ دهانه، با شبیه‌سازی دو نوع سازه  با دهانه های مختلف، با استفاده از نرم‌افزارهای اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. به این گونه که ابتدا سازه ها را تحت اثر مؤلفه‌های افقی زلزله قرار داده و در مرحله بعد علاوه بر مؤلفه‌های افقی، مؤلفه قائم زلزله نیز وارد شده و در هر حالت عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عملکرد سازه نیز مطابق دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای، از تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی استفاده شده است. در بخش پایانی مقاله که با هدف ارزیابی قابلیت اطمینان سازه صورت گرفته است، مقادیر افزایش لنگر، برش، نیروی محوری ستون ها، افت میان دهانه تیرها و ... بررسی شده و با استفاده از یک نرم‌افزار آماری مناسب، قابلیت اطمینان سازه نسبت به پارامترهای مذکور محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Elnashai, A., Spencer, B., Kuchma, D., Kim, S.J., Burdette, N., Holub, C., Gonzales, J., Nakata, N., Yang, G., Gan, Q. (2005) Analysis and Distributed Hybrid Simulation of Shear-Sensitive RC Bridges Subjected to Horizontal and Vertical Earthquake Ground Motion. Technical Memorandum of Public Works Research Institute. 3983, 351-368.
 2. Silva, W. (1997) Characteristic of vertical ground motions for application to engineering design. Proc. of FHWA/NCEER Workshop on the National Representation of Seismic Ground Motion for New and Existing Highway Facilities, Tech. Rep. No. NCEER-97-0010, National Center for Earthquake Engineering Research, State University of New York at Buffalo N.Y., 205-252.
 3. Yang, J. and Lee, C.M. (2007) Characteristics of vertical and horizontal ground motion recorded during the Niigata-Ken Chuetsu, Japan Earthquake of 23 October 2004. Engineering Geology, 94, 50-64.
 4. Galal, K. and Ghobarah, A. (2006) Effect of near-fault earthquakes on North American nuclear design spectra. Nuclear Engineering and Design, 236(18), 1928-1936.
 5. Naderi, M., Rezaeian, A., and Tanoorsaz, M. (2010) Evaluation of damage index of steel moment resistance frames before and after seismic rehabilitation by steel braces and shear wall. Journal of Structural Steel Association, Iran, Issue VIII, Pages 17-31 (in Persian).
 6. Haran Pragalath, D.C., Davis, P.R., Sarkar, P., and Priyadharshini, M. (2014) Seismic Reliability Assessment of RC Frame in a High Seismic Zone-India, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, ISSN 2250-2459, 4(Special Issue 4).
 7. Hosseini, M. and Sadr Ara, M. (2017) The effect of vertical component of earthquake on the long span frames. Journal Sharif, 33(1-2), 105-111 (in Persian).
 8. Ruiz, D. and Sarria, A. (2004) Response of large span steel frames subjected to horizontal and vertical seismic motions. Proceedings 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C. Canada, August.
 9. Hosseini, M. and Firoozi Nezamabadi, M. (2004) A Study of the Effects of the Vertical Ground Acceleration on the Seismic Response of Steel Buildings. 13th WCEE. Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 2377.
 10. Haldar, A. and Reyes-Salazar, A. (2000) Dissipation of energy in steel frames under dynamic loading. Proceedings 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand, Paper No 0458.
 11. Mazza, F. and Vulcano, A. (2004) Effects of the vertical acceleration on the response of base-isolated structures subjected to near-fault ground motions. Proceedings 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C. Canada, August.
 12. Ghafory-Ashtiany, M. and Singh, M.P. (1986) Structural response for six correlated earthquake components. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 14, 103-119.
 13. Graizer, V. and Kalkan, E. (2007) Multi-Component Ground Motion Response Spectra for Coupled Horizontal, Vertical, Angular Accelerations, and Tilt. ISET Journal of Earthquake Technology, Paper No. 485. 44(1), 259–284.
 14. Nasirian, M. and Yahyai, M. (2014) Retrofitting steel structures under near faults earthquakes with the effect of the vertical component of earthquake. Seventh National Congress of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Babol, Iran.
 15. Koshtegar, B. and Miri, M. (2014) Providing a New Method For Assessing The Reliability of Structures. Journal of Modeling in Engineering, 12, Paper No. 36 (in Persian).