مطالعـه تغییـرات زمانـی الگـوی لرزه‌خیزی کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس با استفاده از روش شرایدر

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای بررسی تغییرات زمانی الگوی لرزه‌خیـزی در کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس از الگوریتم شرایدر استفاده شد. این الگوریتم برای بررسی آرامش لرزه‌ای در مناطق مختلف به‌کار می‌رود. به همین منظور چهار زمین‌لرزه با بزرگای 6Mw≥ که اخیراً در زاگرس به وقوع پیوسته‌اند مورد مطالعه قرار گرفت. به‌منظور بررسی تغییرات زمانی لرزه-خیزی علاوه بر نمودار پیچش زمانی ((k)T)، نمودارهای بزرگی- زمان، فراوانی زمین‌لرزه‌ها- زمان و مکان-  زمان نیز ترسیم گردید. نتایج نشان می-دهد که پیش از وقوع زمین‌لرزه‌های 2006 سیلاخور و 2014 مورموری که در بخش شمال غربی زاگرس رخ‌داده‌اند، الگوی پیش‌نشانگر دونات دیده می‌شود. قبل از زمین‌لرزه‌های 2013 دشتی و 2005 قشم که هر دو در بخش جنوبی زاگرس به وقوع پیوسته‌اند، تا چندین سال آرامش لرزه‌ای مشاهده می‌شود که با وقوع ناگهانی این زمین‌لرزه‌ها خاتمه می‌یابد. نتایج تجزیه‌وتحلیل حساسیت نشان داد که پارامترهای هموارسازی الگوریتم شرایدر بر روی خروجی الگوریتم تأثیر بسزایی داشته و باید با دقت انتخاب شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوریتم شرایدر به‌دلیل استفاده هوشمندانه از پارامتر زمان (t) توانایی نمایش پیش‌نشانگر آرامش-لرزه‌ای پیش از وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ را دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Mirabedini, M.S. and Agh-Atabai, M. (2015) Investigation of precursory property of fractal dimensions before the Baladeh-Kojour earthquake Central Alborz. Geosciences (Tectonic), 24(94), 127-132 (in Persian).
 2. Abbott, E.R. and Brudzinski, M.R. (2015) Shallow seismicity patterns in the northwestern section of the Mexico Subduction Zone. J. South American Earth Sci. 63, 279-292.
 3. Florido, E., Martinez-Álvarez, F., Morales-Esteban, A., Reyes, J., and Aznarte-Mellado, J.L. (2015) Detecting precursory patterns to enhance earthquake prediction in Chile. Comput. & Geosci., 76, 112-120.
 4. Agh-Atabai, M. and Mirabedini, M.S. (2014) Temporal variations of seismicity parameters in the central Alborz, Iran. Acta Geophys., 62(3), 486-504.
 5. Hashemi, S.N. (2013) Seismicity characterization of Iran: A multivariate statistical approach. Math. Geosci., 45, 705-725. DOI 10.1007/s11004-013-9463-4.
 6. Schreider, S.Yu. (1990) Formal definition of premonitory seismic quiescence. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 61, 113-127.
 7. Muñoz-Diosdado, A., Rudolf-Navarro, A.H., Angulo-Brown, F., and Barrera-Ferrer, A.G. (2015) Patterns of significant seismic quiescence on the Mexican Pacific coast. Phys. Chem. Earth, 85-86, 119-130. doi: 10.1016/j.pce.2015.03.009.
 8. Tatar, M., Hatzfeld, D., Martinod, J., Walpersdorf, A., Ghafory-Ashtiany, M., and Ch´ery, J. (2002) The present-day deformation of the central Zagros from GPS measurements. Geophys. Res. Lett., 29(19), doi: 10.1029/2002GL015159.
 9. Vernant, P., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J.F., Sedighi, M., and Tavakoli, F. (2004) Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data. Earth Planet. Sci. Lett., 223(1-2), 177-185, DOI: 10.1016/j.epsl.2004.04.017.
 10. Walpersdorf, A., Hatzfeld, D., Nankali, H., Tavakoli, F., Nilforoushan, F., Tatar, M., Vernant, P., Ch´ery, J., and Masson, F. (2006) Difference in the GPS deformation pattern of North and Central Zagros (Iran). Geophys. J. Int., 167, 1077-1088.
 11. Berberian, M. (1995) Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241, 193-224.
 12. Talebian, M. and Jackson, J. (2004) A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran. Geophys. J. Int., 156, 506-526.
 13. Engdahl, E.R., Jackson, J.A., Myers, S.C., Bergman, E.A., and Priestley, K. (2006) Relocation and assessment of seismicity in the Iran region. Geophys. J. Int., 167, 761-778.
 14. Hatzfeld, D., Authemayou, C., van der Beek, P., Bellier, O., Lave, J., Oveisi, B., Tatar, M., Tavakoli, F., Walpersdorf, A., and Yamini-Fard, F. (2010) The kinematics of the Zagros Mountains (Iran). Geological Soci. London, Special Publications 330, 19-42. doi:10.1144/SP330.3.
 15. CMT (2017) Centroid Moment Tensor. http://www.globalcmt.org/.
 16. IIEES (2017) International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. www.iiees.ac.ir.
 17. Rezapour, M. (2009) Analysis of the causative fault during Silakhor earthquake, March 31, 2006 in Lorestan province. Iranian J. Geophys. 3(1), 75-89 (in Persian).
 18. Nissen, E., Tatar, M., Jackson, J.A., and Allen, M.B. (2011) New views on earthquake faulting in the Zagros fold-and-thrust belt of Iran. Geophys. J. Int., 186, 928-944.
 19. Talebian, M. and Jackson, J. (2002) Offset on the main recent fault of NW Iran and implications for the late Cenozoic tectonics of the Arabia-Eurasia collision zone. Geophys. J. Int., 150, 422-439.
 20. Motaghi, M. Bahroudi, A. Haghshenas Haghighi, M. Samsonov, S. Fielding, E. and Wetze, H-U. (2015) The 18 August 2014 Mw 6.2 Mormori, Iran, earthquake: A thin-skinned faulting in the Zagros mountain inferred from InSAR measurements. Seismological Research Letters, 86(3), 1-8, doi: 10.1785/0220140222.
 21. Hessami, K., Nilforoushan, F., and Talbot, C.J. (2006) Active deformation within the Zagros Mountains deduced from GPS measurements. J. Geological Soci. London, 163, 143-148. Printed in Great Britain.
 22. Bahroudi, A. and Talbot, C.J. (2003) The configuration of the basement beneath the Zagros Basin. J. Petroleum Geology, 26(3), 257-282.
 23. Mohammadi, H. and Bayrak, Y. (2015) The Mw 6.3 Shonbeh (Bushehr) mainshock, and its aftershock sequence: Tectonic implications and seismicity triggering. Eastern Anatolian J. Science I, Issue II, 43-56.
 24. Ansaripour, M. and Rezapour, M. (2014) Aftershock investigation of Kaki-Bushehr earthquake. The 16th Conference of Geophysics, Iran, 335-342 (in Persian).
 25. Nissen, E., Ghorashi, M., Jackson, J., Parsons, P., and Talebian, M. (2007) The 2005 Qeshm Island earthquake (Iran) – a link between buried reverse faulting and surface folding in the Zagros Simply Folded Belt? Geophys. J. Int., 171, 326-338. doi:10.1111/j.1365-246X.2007.03514.x.
 26. Gardner, J.K. and Knopoff, L. (1974) Is the sequence of earthquakes in southern california, with aftershocks removed, poissonian? Bull. Seismol. Soc. Am., 64, 1363-1367.
 27. Reasenberg, P. (1985) Second-order moment of central California seismicity. Earthquake Notes, 57(21).
 28. Uhrhammer, P. (1986) Characteristics of northern and southern California seismicity. Earthquake Notes, 57(21).
 29. Keilis-Borok, V.I. and Kossobokov, V.G. (1986) Time of increased probability for the great earthquakes of the world. Computational Seismology, 19, 48-58.
 30. Mousavi-Bafrouei, S.H., Mirzaei, N., and Shabani, E. (2014) A declustered earthquake catalog for the Iranian Plateau. Ann. Geophys., 57(6), S0653. doi:10.4401/ag-6395.
 31. Gutenberg, B. and Richter, C.F. (1954) Earthquake magnitude, intensity, energy and acceleration. Bull. Seismol. Soc. Am., 46(1), 105-146.
 32. Wiemer, S. and Wyss, M. (2000) Minimum magnitude of completeness in earthquake catalogs: examples from Alaska, the western United States, and Japan. Bull. Seismol. Soc. Am., 90(4), 859-869.
 33. Wiemer, S. (2001) A software package to analyze seismicity: ZMAP. Seis. Res. Lett., 72, 373-382.
 34. Esfandiari, M. and Maheshwari, B.L. (2000) Sensitivity of furrow irrigation model to input parameters. Agriculture Engineering J., 9(3-4), 117-128.