بررسی پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در حضور تونل، مطالعه موردی خط 7 متروی تهران

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

امروزه با توجه به توسعه محیط‌های شهری و افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ، همواره ساخت فضاهای زیرزمینی به‌عنوان یک راهکار مدنظر می‌باشد. در این تحقیق تلاش شده تا مخاطرات ناشی از ساخت این فضاها و تأثیر آن بر سطح زمین در حین زلزله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور خط 7 مترو تهران با توجه به عبور از مجاورت مناطق مسکونی و آبرفت‌های مختلف، در مناطق بحرانی به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. اندرکنش دینامیکی تونل با سطح زمین به روش عددی و نرم‌افزار تفاضل محدود تحت محرک‌های ورودی مختلف انجام گردیده است. تحلیل‌ها در دو حالت حوزه پاسخ آزاد زمین و نیز حوزه تونل انجام گردیده است. مدل‌سازی برای سه حالت مختلف از شرایط بستر و نیز هفت روباره مختلف تحت چهار زلزله با محتوای فرکانسی متفاوت انجام شده است. مدل عددی صحت‌سنجی شده و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که همواره در بحرانی‌ترین حالت، حضور تونل باعث افزایش 33 درصدی مقادیر شتاب در سطح زمین می‌گردد. این افزایش مقادیر می‌تواند شتاب مبنای طراحی ساختمان‌ها را از g35/. به g 46/0 تغییر دهد. همچنین بیشترین تأثیر حضور تونل بر مقادیر شتاب سطح در فاصله D5/0 تا D5/1 از محور تونل می‌باشد که در این محدوده نیز در مسیر خط 7 مترو ساختمان‌های مسکونی قرار دارد. در تحلیل‌های با عمق دفن‌های مختلف نیز مشخص گردید که افزایش روباره تونل باعث افزایش شعاع تأثیر روی سطح زمین می‌شود، درصورتی‌که اثر افزایشی آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Seismic Response of the Ground Surface due to the Metro Tunnel–Case Study: Line 7, Tehran

نویسندگان [English]

 • Vahab Besharat 1
 • Soheil Majid Zamani 2
1 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran, and Road, Housing andUrban Development Research Center
2 Road, Housing andUrban Development Research Center
چکیده [English]

In order to develop the underground structures such as subways, metro tunnels and other buried facilities in big cities, the dynamic interaction of these structures and their environment should be considered. In this study, all metro lines in Tehran are investigated and the 7thline with 28 km long and its environmental conditions in all length have been used as a case study. This line is selected because it passes through all kinds of geotechnical alluvium and also the plan and profile of this line are suitable for interaction with the buildings. A numerical method in this study was analyzed with finite difference code, FLAC, in dynamic cases. The models are performed for 8, 10,12,13,15 and 20 meter overburden and three different alluviums are used.In dynamic interactions, previous studies showed high amplification of displacement in the vicinity of the tunnel in the surface. The parameter of acceleration is also investigated in some physical model tests. Both acceleration and attenuation of acceleration are reported in different locations and under the different seismic motions. For choosing the critical sections in selected line, the buildings with overburden less than 20 m and the maximum surface distance up to 5D are selected. In this study, two conditions of problem such as free-field, and tunnel field are analyzed. In tunnel-filed models, results show that the presence of tunnel can increase the surface acceleration up to 33% in initial part of line with 8 m overburden. This result is accrued under Chi Chi earthquake with the dominant frequency of 1.68. This increment of acceleration in critical cases can change the design acceleration of the building to 0.46 g instead of 0.35 g that is proposed by Iranian Code. By considering the results of all cases, it can be seen that the most effective case happened when the dominant frequency of motion is so close to the natural frequency of medium. The frequency content of medium is predicted by 1D propagation of wave with equivalent linear method in frequency content. The region between 0.5D to 1.5D from the center of the tunnel on the surface is most affected by the interaction. The effect of overburden of tunnel is also studied that shows that the deeper tunnel has less effect on surface but the influence zone on surface is greater. Both amplification and attenuation happened in the models for accelerationof the surface. The output data show that the variation of acceleration in surface depends strongly on the frequencycontentofinputmotion,thesurface distance from axis of the tunnel and overburden of the tunnel. The most important factor that can describe the behavior of the surface is the variation of wave propagation around the tunnel. The presence of the tunnel under SH wave based on the mode of deformation can amplify the motions around the tunnel and not top of it in the surface. The tunnel in the medium can also prevent the propagation of waves to top of it and this may cause attenuation of motion. The color contour of the acceleration distribution around the tunnel and near of the surface during the dynamic analysis of model can better describe these phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metro Tunnel
 • Dynamic Interaction
 • Free-Field
 • Acceleration Amplification
 • Tunnel-Field
 1. ASCE (1974) Earthquake Damage Evaluation and Design Consideration for Underground Structure. American Society of Civil Enginieering, Los Angeles Section.
 2. Lee, V.W. and Trifunac, M.D. (1979) Response of tunnels to incident SH-waves. Journal of the Engineering Mechanics Division, 105, 643-659.
 3. Crichlow, J.M. (1982) The effect of underground structure on seismic motions of the ground surface. Geophysical Journal International, 70, 563-575.
 4. Manoogian, M.E. and Lee, V.W. (1996) Diffraction of SH-waves by subsurface inclusions of arbitrary shape. Journal of Engineering Mechanics, 122, 123-129.
 5. Yiouta-Mitra, P., Kouretzis, G., Bouckovalas, G. Sofianos. (2007) Effect of underground structures in earthquake resistant design of surface structures. M.D. Mandar and P.K. Joseph, ASCE. 223, 1-10.
 6. Yu, C.W. and Dravinski, M. (2009) Scattering of plane harmonic P, SV or Rayleigh waves by a completely embedded corrugated cavity. Geophysical Journal International, 178, 479-487.
 7. Cilingir, U. and Gopal Madabhushi, S. (2011) A model study on the effects of input motion on the seismic behaviour of tunnels. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31, 452-462.
 8. Abuhajar, O., El Naggar, H., and Newson, T. (2011) Effects of underground structures on amplification of seismic motion for sand with varying density. 14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering and 64th Canadian Geotechnical Conference, Toronto, Ontario, Canada.
 9. Abuhajar, O., El Naggar, H., and Newson, T. (2015) Experimental and numerical investigations of the effect of buried box culverts on earthquake excitation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 79, 130-148.
 10. Besharat, V., Davoodi, M., and Jafari, M.K. (2014) Variations in Ground Surface Responses Under Different Seismic Input Motions Due the Presence of a Tunnel. Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 6927-6941.
 11. Besharat, V., Davoodi, M., and Jafari, M.K. (2012) Effect of underground structures on free-field ground motion during earthquakes. 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
 12. Panji, M., Kamalian, M., Marnani, J.A., and Jafari, M.K. (2013) Transient analysis of wave propagation problems by half-plane BEM. Geophysical Journal International, 194, 1849-1865.
 13. Panji, M., Kamalian, M., Asgari Marnani, J., and Jafari, M.K. (2014) Antiplane seismic response from semi-sine shaped valley above embedded truncated circular cavity: a time-domain half-plane BEM. International Journal of Civil Engineering, Transaction B: Geotechnical Engineering, 12, 193-206.
 14. Alielahi, H., Kamalian, M., Asgari Marnani, J., Jafari, M.K., and Panji, M. (2013) Applying a time-domain boundary element method for study of seismic ground response in the vicinity of embedded cylindrical cavity. Int. J. Civil Eng., 11, 45-54.
 15. Alielahi, H., Kamalian, M., and Adampira, M. (2015) Seismic ground amplification by unlined tunnels subjected to vertically propagating SV and P waves using BEM. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 71, 63-79.
 16. Alielahi, H. and Ramezani, M.S. (2016) Seismic Site amplification pattern caused by underground box-shaped structures. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 3, 55-71 (in persian).
 17. Alielahi, H. and Adampira, M. (2016) Seismic effects of two-dimensional subsurface cavity on the ground motion by BEM: amplification patterns and engineering applications. International Journal of Civil Engineering, 14, 233-251.
 18. Baziar, M.H., Moghadam, M.R., Kim, D.S., and Choo, Y.W. (2014) Effect of underground tunnel on the ground surface acceleration. Tunnelling and Underground Space Technology, 44, 10-22.
 19. Baziar, M.H., Ghalandarzadeh, A., and Moghadam, M.R. (1394) Tehran subway tunnel effect on the seismic response of the ground surface with linear soil behavior: an experimental and numerical study. Bulletin of Earthquake Science and Engineering, 3, 15-36.
 20. Itasca, F. (2005) Fast Lagrangian Analysis of Continua, User’s Manual. Minneapolis. Itasca Consulting Group.
 21. Lysmer, J. and Kuhlemeyer, R. (1969) Finite dynamic model for infinite media. Journal of the Engineering Mechanics Division, 95(4), 859-877.
 22. Cundall, P. (2011) Explicit finite-difference method in geomechanics. Numerical Methods in Geomechanics, ASCE, 132-150.
 23. Seed, H.B. and Idriss, I.M. (1969) Influence of Soil Conditions on Ground Motions during Earthquakes. University of California, Institute of Transportation and Traffic Engineering, Soil Mechanics Laboratory.
 24. Cao, J., and Hunag, M.S. (2010) Centrifuge tests on the seismic behavior of Tunnel. International Conference on Physical Modeling in Geotechnics, Taylor and Francis group, Zurich, Sweitzerland, 537-542.
 25. University of California PEER Strong Motion Database.