مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی مرکب (RCS) و قاب بتنی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در این پژوهش به بررسی نیاز ‌لرزه‌ای سازه‌های مرکب RCS و بتنی تحت زلزله‌های نزدیک گسل در مقایسه با زلزله‌های دور پرداخته شده است‌. به همین منظور تعداد پنج قاب خمشی RCS و بتنی با شکل‌پذیری متوسط و 4‌، 7‌، 10‌، 15 و 20 طبقه و 5 دهانه طراحی شد و سپس تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی توسط نرم‌افزار OpenSees بر روی سازه‌ها انجام شده است و اثر تیر فولادی در قاب مرکب بررسی گردید‌. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که جابه‌جایی طبقات ناشی از رکورد دور از گسل و نزدیک گسل، در سازه‌های مرکب نسبت به جابه‌جایی طبقات سازه بتنی ناشی از همان رکورد، کمتر است؛ که با افزایش تعداد طبقات مقادیر این اختلاف افزایش می‌یابد. از طرفی، به نظر می‌رسد که ارزیابی سازه‌های بلند مرکب نسبت به سازه‌های بلند بتنی دارای پاسخ جابه‌جایی مطلوب‌تری است. در نهایت اثر تیر فولادی بر کاهش جابه‌جایی ناشی از دو نوع رکورد مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Griffis, L.G. (1986) Some design considerations for composite-frame structures. Engineering Journal, 23(2), 59-64.
 2. Sheikh, T.M. (1988) Moment Connections Between Steel Beams and Concrete Columns. University of Texas at Austin.
 3. Bugeja, M., Bracci, J.M., and Moore, Jr. W.P. (2000) Seismic behavior of composite RCS frame systems. Journal of Structural Engineering, 126(4), 429-436.
 4. Azar, B.F., Ghaffarzadeh, H., and Talebian, N. (2013) Seismic performance of composite RCS special moment frames. KSCE Journal of Civil Engineering, 17(2), 450-457.
 5. Eskandarian, F. (2016) Assessment of Linear and Nonlinear Behavior of RCS Braced-Frames. Master's Thesis, University of Semnan (in Persian).
 6. Hosseini, S.A. (2005) Evaluation of Connections and Seismic Analysis of Composite Frame (RCS). Master's Thesis, University of Gilan (in Persian).
 7. Chen, C.H., Lai, W.C, Cordova, P., Deierlein, G.G., and Tsai, K.C. (2004) Pseudo-dynamic test of full-scale RCS frame: Part I – Design, Construction, and Testing. Accepted in NCREE Workshop Proceedings.
 8. Cordova, P. and Deierlein, G.G. (2005) Validation of the Seismic Performance of Composite RCS Frames: Full-Scale Testing, Analytical Modeling, and Seismic Design. The John A. Blume Earthquake Engineering Center Dept. of Civil and Environmental Engineering Stanford University.
 9. OpenSees (2009) http://opensees.Berkeley.edu, Open System for Earthquake Engineering Simulation.
 10. ACI 318-08 (2008) Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Portland Cement Association. American Concrete Institute.
 11. AISC 360-05 (2005) Specification for Structural Steel Buildings. American Institute of Steel Construction, A ANSI. Inc: Chicago, IL.
 12. ASCE 7-10 (2010) Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. American Society of Civil Engineers, ISBN: 9780784410851.
 13. Permanent committee for revising the iranian code of practice for seismic resistant design of buildings. (Ed.) (2014) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. Buildings and Housing Research Center (in Persian).
 14. http://ngawest2.berkeley.edu/ [Online].
 15. FEMA-356 (2000) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. ASCE (Funded by Federal Emergency Management Agency).
 16. http://seismosoft.com/en/download.aspx [Online].
 17. Lopez-Menjivar, M.A. and Pinho, R. (2004) A Review of Existing Pushover Methods for 2-D Reinforced Concrete Buildings. Pavia (Italy): Rose School.