ارزیابی آزمایشگاهی اتصال صلب فلنجی با مقطع کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

اتصال تیر با بال کاهش یافته، پس از زلزله نورثریج 1994 پیشنهاد شد. این اتصال با تشکیل مفصل پلاستیک در خارج از ناحیه اتصال، خسارات ایجاد شده در چشمه اتصال را کاهش می‌دهد. البته به علت تمرکز خسارت در ناحیه کاهش یافته، پس از زلزله‌های متوسط باید کل تیر را تعویض نمود که عملاً ممکن نیست. هدف این مقاله بررسی آزمایشگاهی استفاده از مقطع کاهش یافته در یک فیوز قابل تعویضاست. در این راستا سه اتصال صلب تیر با مقطع بال کاهش یافته (RBS)، اتصال دارای فیوز با مقطع کاهش یافته در بال (RBS-F) و اتصال دارای فیوز با مقطع کاهش یافته در جان (RWS-F) ارزیابی شدند. بارگذاری استاتیکی به‌صورت چرخه‌ای اعمال شد و نمودار هیسترزیس لنگر– دریفت ترسیم شد. همه نمونه‌ها دریفت مورد نیاز برای اتصال صلب در قاب خمشی ویژه را برآورده نمودند و استفاده از انواع اتصالات RBS خسارت در ستون و چشمه اتصال را کاهش می‌دهد. نتایج نشان داد نمونه‌های RBS-F وRWS-F علاوه بر اینکه شکل‌پذیری بسیار مناسبی دارند، با قابلیت تعویض پس از زلزله می‌توانند جایگزین بسیار خوبی برای اتصالات RBS متعارف باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. American Institute of Steel Construction (ANSI/AISC 358–05) (2006) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, Chicago.
 2. Zhang, X. and Ricles, J.M. (2006) Experimental evaluation of reduced beam section connections to deep columns. Journal of Structural Engineering, 132(3), 346-357.
 3. Pachoumis, D.T., Galoussis, E.G., Kalfas, C.N. and Christitsas, A.D. (2009) Reduced beam section moment connections subjected to cyclic loading: Experimental analysis and FEM simulation. Engineering Structures, 31(1), 216-223.
 4. Mirghaderi, S.R., Torabian, S., and Imanpour, A. (2010) Seismic performance of the Accordion-Web RBS connection. Journal of Constructional Steel Research, 66(2), 277-288.
 5. Maleki, S. and Tabbakhha, M. (2012) Numerical study of Slotted-Web–Reduced-Flange moment connection. Journal of Constructional Steel Research, 69(1), 1-7.
 6. Sofias, C.E., Kalfas, C.N., and Pachoumis D.T. (2014) Experimental and FEM analysis of reduced beam section moment endplate connections under cyclic loading. Engineering Structures, 59, 320-329.
 7. Ajay Kulkarni, S. and Vesmawala, G. (2014) Study of steel moment connection with and without reduced beam section. Case Studies in Structural Engineering, 1, 26-31.
 8. Tahamouli Roudsari, M., Abdollahi, F., Salimi, H., Azizi, S., and Khosravi, A. R. (2015) The effect of stiffener on behavior of reduced beam section connections in steel moment-resisting frames. International Journal of Steel Structures, 15(4), 827-834.
 9. Rahnavard, R., Hassanipour, A., and Siahpolo, N. (2015) Analytical study on new types of reduced beam section moment connections affecting cyclic behavior. Case Studies in Structural Engineering, 3, 33-51.
 10. Morrison, M., Schweizer, D., and Tasnim, H. (2015) An innovative seismic performance enhancement technique for steel building moment resisting connections. Journal of Constructional Steel Research, 109, 34-46.
 11. Oh, K., Lee, K., Chen, L., Hong, S.B., and Yang, Y. (2015) Seismic performance evaluation of weak axis column-tree moment connections with reduced beam section. Journal of Constructional Steel Research, 105, 28-38.
 12. Tahamouli Roudsari, M., Jamshidi K.H., and Mohebi Zangeneh, M. (2016) Experimental and Numerical Investigation of IPE Reduced Beam Sections with Diagonal Web Stiffeners. Journal of Earthquake Engineering, 1-20.
 13. International Organization for Standardization (ISO) (2009) ISO 898-1, Mechanical Properties of Fasteners Made of Carbon Steel and Alloy Steel — Part 1: Bolts, Screws and Studs with Pacified Property Classes — Coarse Thread and Fine Pitch Thread. Geneva, Switzerland.
 14. American Society for Testing and Materials (ASTM) (2002) Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. ASTM Standard A370-02, Philadelphia, PA.
 15. FEMA (2000) Recommended Seismic Design Provisions for New Moment Frame Buildings. Report FEMA 350, Federal Emergency Management Agency, Washington DC.
 16. FEMA (2005) Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures. FEMA- 440, Federal Emergency Management Agency, Redwood City.