شواهد زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی مبنی بر فعالیت گسله‌های بخش شمالی ساوه (ایران مرکزی)

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشکده زلزله‌شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران

چکیده

شهرستان‌های قم و ساوه از دیدگاه زمین‌شناسی در محل پیوند دو ایالت لرزه زمین‌ساختی ایران مرکزی و البرز قرار دارد. از گسله‌های فعالی که در این منطقه معرفی شده‌اند می‌توان به گسله کوشک نصرت اشاره کرد. در راستای این گسله تاکنون زمین‌لرزه دستگاهی و یا تاریخی گزارش نشده است. این گسله از دو روند نزدیک به خاوری- باختری و شمال باختری شکل گرفته است و بیشترین بخش آن از میان توده‌های سنگی با سن‌های مزوزوئیک و ائوسن می‌گذرد. بخش کوچکی از این گسله آبرفت‌های جوان (پلایستوسن بالایی) را متأثر می‌کند. برای مشخص شدن فعالیت زمین‌ساختی این گسله برای محاسبات خطر، افزون بر پیمایش‌های میدانی روش‌های دیگری به‌کار گرفته شده‌اند. بر اساس مطالعات وضعیت تنش به روش زمین‌ساختی و لرزه‌ای شاهدی بر فعالیت بخش خاوری- باختری گسله به دست نمی‌آید. برداشت‌های میدانی و مطالعه زهکش‌ها به‌طور مشخص نشان‌دهنده‌ی راستالغز بودن این گسله با مؤلفه راست‌بر است که با جهت تنش به‌دست‌آمده همخوانی ندارد. روش‌های دیگری چون شاخص‌های مورفومتریک (شاخص هیپسومتری و شیب رودخانه) نیز یافته بالا را تأیید می‌کنند. پرسش بعدی که در ارتباط به بخش خاوری- باختری گسله کوشک نصرت مطرح می‌شود ارتباط احتمالی آن با پایانه شمال باختری گسله سیاه کوه است که در جنوب شهر تهران قرار می‌گیرد. با تکیه بر یافته‌های مورفوتکتونیکی و عکس‌های ماهواره‌ای به نظر می‌رسد که پیوندی میان این دو گسله وجود داشته باشد؛ هرچند که پیگیری این گسله به‌صورت یک خط واحد بر روی عکس‌های ماهواره‌ای مشخص نیست اما می‌تواند گسله از خطوط ناپیوسته همراه با تداخل دو روند گسلی خاوری- باختری و شمال باختری از گسله کوشک نصرت (بخش خاوری- باختری آن) تا گسله سیاه‌کوه تشکیل شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geological and Geomorphological Evidences of Fault Activities in Area of the North Saveh (Central Iran)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Abbassi
 • Leyla Mahshadnia
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The studied area lies in the Central Iranian plate. Two reasons for the lack of knowledge concerning the recognition of active faulting in this region could be summarized as following: 1- faults with pure vertical motion are difficult to recognize on aerial photos, 2- especially those cutting through rock units.
The mapped active fault, Kushk-e Nosrat is an example of uncertain knowledge of its activity. The existing evidence to prove its activity such as seismicity and geologic data are yet unclear, and concerning morphological aspects it contradicts the present-day stress direction. The present-day stress direction dictates a left lateral deflection of drainages, however the drainage pattern is in accordance with NW-directed paleostress. Therefore, it was necessary to examine the activity of Kushk-e Nosrat fault.
The current investigation focuses on two specific issues: 1- The characterization of changes in the Plio–Quaternary state of stress using inversions of slip vectors measured on fault planes with a broad range of displacement values; 2- The identification of present- day stress field by inversion of seismically determined by fault slip vectors (focal mechanism of earthquakes); and 3- The verification of the coherence and mechanical compatibility of the inversion results with the geological and structural characteristics of the region illustrating the kinematic significance of each fault system.
The central part of Kushk-e Nosrat trending (N100E) is a dormant fault. The evidence for the inactivity are reflected in prevailing stress direction, drainage pattern and Quaternary deposits. The stress direction measured directly on several station on this fault show a NW-directed stress (σ1), which explains the right lateral deflection of drainage pattern crossing this fault. The last evidence of inactivity of these faults is delivered by mapping of geomorphic surfaces. The young alluvial deposits such as Holocene and late Pleistocene in age are not affected by Kushk-e Nosrat Fault.
The deflection of drainage pattern crossing the fault is compatible with a NW-directed stress direction. The inversions of slip vectors measured on fault planes has shown the states of paleostress existing on the faults and the inversion of focal mechanisms revealed the present day stress direction as following:

The present day state of stress deduced form focal mechanisms is characterized by a transpressional tectonic regime consistent with the ongoing stress state (N20°E trending σ1);
The paleostress field was characterized by a regional mean of N140±10°E trending horizontal compression (σ1), and a transtensional tectonic regime. The change from paleostress to modern stress states has occurred through an intermediate stress state.

Characterized by a mean regional N-S trending σ1.
According to the obtained results, the assessment of earthquake hazard based on Kushk-e Nosrat fault must be revised in term of considering them as active faults; therefore, caution must be paid by taking them into any calculation. Under the influence of NW-directed paleostress, the faults trending nearly E-W acted as dextral faults, thus the present landscape must be interpreted as the result of a relatively recent reversal of stress direction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Active Faulting
 • Central Iran
 • Geomorphology
 • Present-Day Stress
 • Paleostress
 1. Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F. (2005) Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences, 94, 401-419.
 2. Vincent, I., Allen, M.B., Ismail-Zadeh, A.D., Flecker, R., Foland, K.A., and Simmons, D. (2005) Insights from the Talysh of Azerbaijan into the Paleogene evolution of the South Caspian region. Geological Society of America Bulletin, 117, 1513-1533.
 3. Vincent, S.J., Morton, A.C., Carter, A., Gibbs, S., and Barabadze, T.G. (2007) Oligocene uplift of the Western Greater Caucasus: An effect of initial Arabia-Eurasia collision. Terra Nova, 19, 160-166.
 4. Allen, M.B. and Armstrong, H.A. (2008) Arabia-Eurasia collision and the forcing of mid-Cenozoic global cooling: Palaeo-geography, Palaeo-climatology, Palaeoecology, 265, 52-58, doi: 10.1016/j .palaeo.2008.04.021.
 5. Horton, B.K., Hassanzadeh, J., Stoecklin, D.F., Axen, G.J., Gillis, R.J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M.D., Zamanzadeh, S.M., and Grove, M. (2008) Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics. Tectonophysics, 451, 97-122, doi: 10.1016/j.tecto.2007.11.063.
 6. Allen, M., Jackson, J., and Walker, R. (2004) Late Cenozoic reorganization of the Arabia Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, 23, TC2008, doi:10.1029/ 2003TC001530.
 7. Jackson, M.P.A., Cornelius, R.R., Craig, C.H., Gansser, A., Stocklin, J., and Talbot, C.J., (1990) Salt diapirs of the Great Kavir, central Iran. Geological Society of America Memoir, 177, 136 p.
 8. Walker, R. and Jackson, J, (2004) Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran. Tectonics, 23, doi: 10.1029/2003TC001529.
 9. Talbot, C.J. and Aftabi, P. (2004) Geology and models of salt extrusion at Qum Kuh, central Iran. Geological Society of London Journal, 161, 321-334, doi: 10.1144/0016-764903-102.
 10. Letouzey, J. and Rudkiewicz, J.L. (2005) Structural Geology in the Central Iranian Basin. Institut Français du Petrole Report F0214001, 79 p.
 11. Huber, H. (1951) Geology of parts of the Western Kavir area and oil possibilities of Northern Region No. 2. National Iranian Oil Company Geological Report No., 19, 39p.
 12. Sonder, P.A. (1951) Geological Report on the Region West of Qum. Iran Oil Company Geological Report No. 49a, 61 p.
 13. Sonder, P.A. (1954) The Tertiary of the Qum-Shurab Area. Iran Oil Company Geological Report No. 123, 74 p.
 14. Sonder, P.A. (1956) Detailed Investigations on the Marine Formation of Qum. Iran Oil Company Geological Report No. 154, 61 p.
 15. Gansser, A. (1955a) New aspects of the geology of Central Iran. Proceedings, Fourth World Petroleum Congress, Section 1/A/5, Carlo Colombo, Rome, 286-305.
 16. Gansser, A. (1957) Die geologische erforschung der Qum gegend, Iran. Bulletin der Verengung Schweizerisches Petroleum-Geologen und-Ingenieur, 23, 1-16.
 17. Furrer, M.A. and Sonder, P.A. (1955) The Oligo-Miocene marine formation in the Qum region (Central Iran). Proceedings, Fourth World Petroleum Congress, Section 1/A/5, Carlo Colombo, Rome, 270-277.
 18. Nogole Sadate, M.A.A. (1978) Les zone de Decrochement et Les Virgations Structurales en Iran. Concequences des Resultants de lanalyse Structurale de la Reigon de Qom. These Univ. Scientifique et Medicate de Grenoble, 201 p.
 19. Ballato, P., Nowaczyk, N.R., Landgraf, A., Strecker, M.R., Friedrich, A., and Tabatabaei, S.H. (2008) Tectonic control on sedimentary facies pattern and sediment accumulation rates in the Miocene foreland basin of the southern Alborz mountains, northern Iran. Tectonics, 27, doi: 10.1029/2008TC002278.
 20. Hessami, K., Jamali, F., and Tabassi, H. (2003) Major Active Faults of Iran, Scale 1:2500000. International Institute of Earthquakes Engineering and Seismology.
 21. Berberian, M. and King, G.C.P. (1981) Towards a palaeogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18, 210-265, doi: 10.1139/e81-163.
 22. Dehghani, G.A. and Makris, J. (1984) The gravity field and crustalstructure of Iran. Neues Jahrbuch Geol. Paleont. Abh., 168, 215-229.
 23. Hessami, K., Mobayen, P., and Tabass, H. (2013) Major Active Faults of Iran, Scale 1:2500000. International Institute of Earthquakes Engineering and Seismology.
 24. Bott, M.H.P. (1959) The mechanics of oblique slip faulting. Geol. Mag., 96(2), 109-117.
 25. Carey, E. (1979) Recherche des directions principales de contraintes associees au jeu d’une population de failles. Rev. Geol. Dyn. Geogr. Phys., 21, 57-66.
 26. Akasheh, B., Javaheri, J.H., Eshghi, I. and Islami, A.A. (1980) The earthquake December 28, 1980. Earth and Space Physics, 9, 23-36.
 27. Jackson, J.A. and McKenzie, D. (1984) Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophys. J. R. Astr. Soc., 77, 185-264.
 28. Priestley, K., Baker, C., and Jackson, J. (1994) Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the south Caspian Basin and surrounding regions. Geophysical Journal International, 118(1), 111-141.
 29. Abbasi, M.R. (2014) Identification of Active Faults by Investigating Drainage Networks in Avaj-Bojin Zahra Region. Report No. 16-94, 5141, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering.
 30. Bull, W.B. (2007) Tectonic Geomorphology of Mountains: a New Approach to Paleoseismology. Blackwell, Malden.
 31. Keller, E.A. and Pinter, N. (1996) Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape. Prentice Hall, New Jersey.
 32. Seeber, L. and Gornitz, V. (1983) River profiles along the Himalayan arc as indicators of active tectonics, Tectonophysics, 92, 335-367, doi: 10.1016/0040-1951(83)90201-9.
 33. Strahler, A.N. (1952) Hypsometric (area–altitude) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin, 63, 1117-1142.
 34. Pike, R.J. and Wilson, S.E. (1971) Elevation–relief ratio, hypsometric integral and geomorphic area–altitude analysis. Geological Society of America Bulletin, 82, 1079-1084.
 35. Mayer, L. (1990) Introduction to Quantitative Geomorphology. Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ.
 36. Keller, E.A. and Pinter, N. (2002) Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape. Second Ed., Prentice Hall, New Jersey.
 37. Hamdouni, R.E., Iriggaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., and Keller, E.A. (2008) Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (Southern Spain). Geomorphology, 96.
 38. Hack, J.T. (1973) Stream-profiles analysis and stream-gradient index. Journal of Research of the U.S. Geological Survey, 1, 421-429.
 39. Troiani, F. and Della-Seta, M. (2008) The use of the stream length–gradient index in morphotectonic analysis of small catchments: A case study from Central Italy. Geomorphology, 102, 159-168.