شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اقتصاد تعداد زیادی از کشورهای صنعتی بر پایه واردات و صادرات کالا از طریق اسکله‌هاست. اسکله سازه‌‌ای است که کشتی‌ها را به خشکی ارتباط می‌دهد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های بندرها محسوب می‌شود. در صورت گسیختگی و آسیب آن، فعالیت‌های مهم بندر به دلیل آسیب وارد به سازه‌های مجاور اسکله همچون جرثقیل متوقف خواهد شد. شمع‌های مستقر در خاک نیز یکی از این سازه‌هاست که در صورت خرابی آن، سازه قرارگرفته بر روی آن از بین خواهد رفت. به همین دلیل بررسی نحوه رفتار سازه‌های ساحلی در برابر عوامل خرابی همچون زلزله اهمیت بالایی دارد. مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی زیادی بر روی شمع انجام‌ شده است؛ اما به‌ندرت به بررسی رفتار آن در اسکله پرداخته‌ شده است. یکی از این مدل‌های آزمایشگاهی، به بررسی رفتار شمع و دیوار در برابر روانگرایی با استفاده از میز لرزان و به‌صورت کوچک‌مقیاس پرداخته است. در این پژوهش به مدل‌سازی عددی این مدل آزمایشگاهی و صحت یافته­های به‌ دست‌آمده در مدل عددی به کمک مدل آزمایشگاهی پرداخته ‌شده است. در این مقاله با کمک نرم‌افزار FLAC3D1 که دارای قابلیت تحلیل غیرخطی تنش مؤثر و تولید اضافه فشار آب حفره‌ای در محیط پیوسته خاک است، به شبیه‌سازی روانگرایی با کمک مدل رفتاری فین پرداخته ‌شده است. اضافه فشار آب حفره‌ای، جابه‌جایی‌های خاک، لنگر خمشی و نیروی جانبی شمع، جابه­جایی و خمش دیوار از جمله یافته­های به‌دست‌آمده از طریق شبیه‌سازی است که با یافته­های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته­های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که روانگرایی در خاک اتفاق خواهد افتاد و زمان آن مطابق با مدل آزمایشگاهی است. جابه‌جایی خاک در اثر این رخداد نیز استخراج ‌شده و با مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که رفتار و روند افزایش جابه‌جایی در زمان‌های مختلف بارگذاری مطابق با یافته­های آزمایشگاهی است. همچنین یافته­های به‌دست‌آمده به کمک مدل عددی برای شمع تطابق بالایی با یافته­های آزمایشگاهی به‌خصوص برای شمع‌های نزدیک به دیوار نشان می‌دهد. در نهایت نیز رفتار دیوار بررسی ‌شده است که دیده می‌شود مکان حداکثر ممان خمشی در دیوار در مدل عددی مطابق مدل آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Liquefaction Phenomenon and Its Effect on the Pile and Quay Wall

نویسندگان [English]

 • Saeed Nematinejad 1
 • Ehsan Seyedi Hosseininia 2
1 Faculty Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Faculty Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The economy of a large number of industrialized countries is on the basis of import and export goods through waterfronts. The waterfront is a marine structure that links the ship to the land and is one of the most important parts of the port. In case of waterfront damage, adjacent structures such as cranes will be damaged and important activities of the port will be stopped. Piles inside the soil are also one of these structures that in case of pile failure, the structures over it will be lost. Because of this, the behavior of offshore structures against damage factors such as an earthquake is very important. Numerous experimental modeling has been done with the pile, but its behavior in the waterfront has rarely been studied.
One of these experimental models was presented by Motamed and Towhata in 2010. This experimental model presents results of 1-g shaking table model tests on a 3×3 pile group behind a sheet-pile quay wall. The main purpose was to understand the mechanisms of liquefaction-induced large ground deformation and the behavior of the pile group subjected to the lateral soil displacement. The sheet-pile quay wall was employed to trigger the liquefaction-induced large deformation in the backfill. Furthermore, distribution of maximum lateral force within the group pile was thoroughly studied.
In this study, the experimental test has been modeled numerically, and the accuracy of the results in the numerical model has been investigated using experimental tests. Numerical simulation has been done using Flac3D software that is a three-dimensional explicit finite-difference program for engineering mechanics computation. The Software is able to simulate the behavior of three-dimensional structures built of soil, rock or other materials that undergo plastic flow when their yield limits are reached. Besides, it simulates the excess pore pressure and liquefaction with the help of Finn constitutive model.
Using this software, the pile group behind the quay wall has been loaded dynamically using shake table and the possibility of liquefaction has been studied in the model. The lateral displacement of the soil flow in the numerical model has been compared with experimental results and these displacements have been analyzed. Moreover, the bending moment and the lateral force of the piles and bending moment and lateral displacement for quay wall obtained from numerical simulation have been compared with experimental results. The results show that liquefaction in the soil has occurred and its time is consistent with the experimental model. The soil liquefaction behind the quay wall and the pile group causes the lateral spreading of the soil. The maximum lateral displacements are formed on the surface and behind the quay wall, which decreases with distance from the quay wall and by moving toward the free surface of the soil. The behavior of the pile in this research is similar to a cantilever beam whose maximum bending moment occurs at the bottom of the pile. The results show that the piles near the quay wall can tolerate bending more than the other piles, the reason of which is the greater displacement of the soil in the place of these piles. Comparison of the bending moment of the piles in the numerical model with the experimental model shows that the matching of the results is very good for the piles near the quay wall and is acceptable for other piles. The lateral force of the liquefied soil flow exerted on the piles was obtained by two different methods including
back-calculated and software outputs. The total force on the piles was compared in different scenarios, including the JRA (Japan Road Association) design code, the model of the experimental, the numerical model using back-calculated and the numerical model using the software output. The JRA instruction proposes non-conservative values, so that experimental results and numerical model provide more values. The sheet-pile quay wall was modeled as a floating type quay wall without any constraint at the bottom, so that quay wall moves completely with the surrounding soil and its lateral displacement is similar to the displacement of the soil. The maximum bending moment on the wall is well suited to the experimental result, which indicates the accuracy of numerical modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Waterfront
 • Liquefaction
 • Analysis of Pile Group
 • FLAC3D
 1. Matsui, T., and Oda, K. (1996) Foundation damage of structures. Soils and Foundations, 36(Special), 189-200.
 2. Fujii, S., Isemoto, N., Satou, Y., Kaneko, O., Funahara, H., Arai, T., and Tokimatsu, K. (1998) Investigation and analysis of a pile foundation damaged by liquefaction during the 1995 Hyogoken-Nambu earthquake. Soils and Foundations, 38(Special), 179-192.
 3. Tokimatsu, K., and Asaka, Y. (1998) Effects of liquefaction-induced ground displacements on pile performance in the 1995 Hyogoken-Nambu earthquake. Soils and Foundations, 38(Special), 163-177.
 4. Ohtsu, H., Hatsuyama, Y., Tateishi, A., and Horikoshi, K. (1997) A study on pile foundations damaged by the 1995 Hyogoken Nambu Earthquake. Proceedings of International Conference on Deformation and progressive failure in geomechanics, 583-588.
 5. JRA. (1996) Specification for Highway Bridges. Japan Road Association, Tokyo.
 6. Dobry, R., and Abdoun, T. H. (2001) Recent studies on seismic centrifuge modeling of liquefaction and its effect on deep foundations. In International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamic, University of Missouri, San Diego, California.
 7. Hamada, M., and Wakamatsu, K. (1998) A Study on Ground Displacement Caused by Soil Liquefaction. Doboku Gakkai Ronbunshu, 1998(596), 189-208.
 8. Boulanger, R. W., Kutter, B. L., Brandenberg, S. J., Singh, P., and Chang, D. (2003) Pile foundations in liquefied and laterally spreading ground during earthquakes: centrifuge experiments & analyses. Center for Geotechnical Modeling, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, California.
 9. Cubrinovski, M., and Ishihara, K. (2004) Simplified method for analysis of piles undergoing lateral spreading in liquefied soils‏. Soils and Foundations, 44(5), 119-133.
 10. Abdoun, T., Dobry, R., O’Rourke, T., and Goh, S. (2003) Pile Response to Lateral Spreads: Centrifuge Modeling. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 129(10), 869-878.
 11. Imamura, S., Hagiwara, T., Tsukamoto, Y., and Ishihara, K. (2004) Response of pile groups against seismically induced lateral flow in centrifuge model tests. Soils and Foundations, 44(3), 39-55.
 12. Brandenberg, S. J., Boulanger, R. W., Kutter, B. L., and Chang, D. (2005) Behavior of pile foundations in laterally spreading ground during centrifuge tests. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(11), 1378-1391.
 13. Cubrinovski, M., Kokusho, T., and Ishihara, K. (2006) Interpretation from large-scale shake table tests on piles undergoing lateral spreading in liquefied soils. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 26(2), 275-286.
 14. Haeri, S. M., Kavand, A., Rahmani, I., and Torabi, H. (2012) Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 38, 25-45.
 15. Motamed, R., and Towhata, I. (2010) Shaking table model tests on pile groups behind quay walls subjected to lateral spreading. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 136(3), 477-489.
 16. Tang, L., Zhang, X., Ling, X., Su, L., and Liu, C. (2014) Response of a pile group behind quay wall to liquefaction-induced lateral spreading: a shake-table investigation. Earthq. Eng. Eng. Vib., 13(4), 741-749.
 17. Rollins, K. M., Lane, J. D., and Gerber, T. M. (2005) Measured and computed lateral response of a pile group in sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(1), 103-114.
 18. Ashford, S. A., Juirnarongrit, T., Sugano, T., and Hamada, M. (2006) Soil–pile response to blast-induced lateral spreading. I: field test. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132(2), 152-162.
 19. Flac3D. (2012) Manual: User's Guide. Itasca Consulting Group, Inc.
 20. Kuhlemeyer, R. L., and Lysmer, J. (1973) Finite element method accuracy for wave propagation problems. Journal of Soil Mechanics & Foundations Division, 99(5), 421-427.
 21. Flac3D. (2012) Manual: Structural Elements. Itasca Consulting Group, Inc.
 22. Flac3D. (2012) Manual: Dynamic Analysis. Itasca Consulting Group, Inc.
 23. Byrne, P. M. (1991) A Cyclic Shear-Volume Coupling and Pore-Pressure Model for Sand. In International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics pp. 47-55, University of Missouri.
 24. Hardin, B. O., and Drnevich, V. P. (1972) Shear Modulus and Damping in Soils: I. Measurement and Parameter Effects, II. Design Equations and Curves. Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, 98(6), 603-624.
 25. Das, B. M., and Ramana, G. V. (2010) Principles of Soil Dynamics, Cengage Learning.
 26. Seed, H. B., and Idriss, I. M. (1970) Soil moduli and damping factors for dynamic response analyses. p. 40, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
 27. Hazirbaba, K., and Rathje, E. M. (2004) A comparison between in situ and laboratory measurements of pore water pressure generation. In 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada.