رفتار روانگرایی خاک‌های ماسه‌ای‌ مخلوط با شن بر مبنای نتایج آزمایش‌های سه‌محوری تناوبی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی مقاومت روانگرایی ماسه‌ مخلوط با شن با استفاده از آزمایش‌های سه‌محوری تناوبی پرداخته شده است. بدین‌منظور اثر افزایش درصد شن و تراکم نسبی (Dr)، بر مقاومت روانگرایی و سرعت موج برشی (Vs) مخلوط و همبستگی بین آنها بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش تراکم نسبی مخلوط (Dr) در یک درصد شن ثابت موجب افزایش Vs و مقاومت روانگرایی نمونه‌ها شده و در یک Dr ثابت نیز افزایش میزان شن تا 50 درصد موجب افزایش Vs می‌شود. درحالی‌که در یک Dr ثابت، با افزودن شن به ماسه تا 10 درصد، مقاومت روانگرایی افزایش و سپس با افزایش بیشتر میزان شن تا 50 درصد، مقاومت روانگرایی کاهش می­یابد. در ادامه افزایش بیشتر درصد شن تا 75 درصد، مجدداً منجر به افزایش مقاومت روانگرایی مخلوط شده است. در توجیه رفتار مشاهده شده نتیجه‌گیری شده است که به‌منظور مطالعه رفتار روانگرایی خاک‌های ماسه‌ای مخلوط با شن بهتر است از پارامترهای نسبت تخلخل بین ذرات ریزدانه (ef) و نسبت تخلخل بین دانه­ای (ec) به‌ترتیب در نواحی کنترل شونده توسط ذرات ماسه و شن به‌جای پارامترهای نسبت تخلخل کلی مخلوط یا تراکم نسبی مخلوط (Dr) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Kramer, S.L. (1996) Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, New Jersey.
 2. Lin, P.S, Chang, C.W., Hseih, C.C., Lai, S.Y. and Lin, S.Y. (2001) Liquefaction assessment and lateral spreading in Nantou, Taiwan, Proceeding of 4th International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics.
 3. Ku, C.S., Lee, D.H. and Wu, J.H. (2004) Evaluation of soil liquefaction in the Chi-Chi, Taiwan earthquake using CPT. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24, 659-673.
 4. Yegian, M., Ghahraman, V. and Harutiunyan, R. (1994) Liquefaction and embankment failure case histories, 1988 Armenia earthquake. Journal of Geotechnical Engineering, 120(3), 581-596.
 5. Cao, Z., Youd, T.L. and Yuan, X. (2011) Gravelly soils that liquefied during 2008 Wenchuan, China earthquake, Ms=8.0. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(8), 1132-1143.
 6. Siddiqi, F.H. (1984) Strength Evaluation of Cohesionless Soils with Oversized Particles. Ph.D. dissertation, University of California, Dvais, Calif., USA.
 7. Wang, W. (1984) Earthquake damage to earth and levees in relation to soil liquefaction. Proceeding of International Conference on Case Histories on Geotechnical Engineering, 1, 511-521.
 8. Stokoe, K.H., Rix, G.J., Salinero, I.S., Andrus, R.D. and Mok, Y.J. (1988) Liquefaction of gravelly soils during the 1983 Borah Peak, Idaho earthquake. Proceeding of 9th World Conference on Earthquake Engineering, Vol. III, 183-188.
 9. Evans, M.D. and Zhou, S. (1995) Liquefaction behavior of sand-gravel composites. Journal of Geotechnical Engineering, 121(3), 287-298.
 10. Simoni, A. and Houlsby, G.T. (2006) The direct shear strength and dilatancy of sand–gravel mixtures. Geotechnical and Geological Engineering, 24(3), 523-549.
 11. Askari, F., Dabiri, R., Shafiee, A., and Jafari, M.K. (2011) Liquefaction resistance of sand-silt mixtures using laboratory-based shear wave velocity. International Journal of Civil Engineering, 9(2), 135-144.
 12. ASTM D5311/D5311M-13 (2013) Standard test method for load controlled cyclic triaxial strength of soil. ASTM International, West Conshohocken, PA., www.astm.org.
 13. Karg, C. and Haegeman, W. (2005) Advanced cyclic triaxial and bender element testing. Proceedings of 12th International Congress on Sound and Vibration, Lisbon, Portugal.
 14. Piriyakul, K. (2010) A development of a bender element apparatus. Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 20, 363-369.
 15. ASTM D5311 (2013) Standard Test Methods for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. ASTM International, West Conshohocken, PA., www.astm.org.
 16. ASTM D4253-16 (2016) Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 17. ASTM D4254-16 (2016) Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 18. Bayat, M. and Ghalandarzadeh, A. (2017) Stiffness degradation and damping ratios of sand-gravel mixtures under saturated state. International Journal of Civil Engineering, https://doi.org/10.1007/s40999-017-0274-8.
 19. Thevanayagam, S., Shenthan, T., Mohan, S. and Liang, J. (2002) Undrained fragility of clean sands, silty sands, and sandy silts. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(10), 849-859.
 20. Andrus, R.D. and Stokoe, K.H. (2000) Liquefaction resistance of soils from shear wave velocity. Journal of Geotechnical and Geo-environmental Engineering, 126(11), 1015-1025.