بررسی تغییرات فشار آب حفره‌ای اضافی در مصالح مخلوط رس – سنگ‌دانه تحت فشار همه‌جانبه متناوب

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

مصالح مخلوط رس - سنگ‌دانه به‌صورت طبیعی در منابع قرضه یافت می‌شوند و همچنین به‌صورت مصنوعی ترکیب شده و در احداث سدهای خاکی و یا پوشش مدفن زباله به‌کار می‌روند. شناخت خصوصیات رفتاری این مصالح به جهت وفور آن در طبیعت و تشکیل دادن هسته نفوذناپذیر تعداد زیادی از سدهای خاکی کشورمان حائز اهمیت است. این مقاله برای نخستین بار به تأثیر فشار همه‌جانبه متناوب بر توزیع فشار آب حفره‌ای اضافی ناهمگن در این مصالح می‌پردازد. یافته‌های این مطالعه عددی نشان می‌دهد که در فواصل نزدیک سنگ‌دانه‌ها، با تغییرات تناوبی بار محوری و فشار همه‌جانبه به‌صورت هم‌زمان، امتداد برآیند بار اعمالی و جهت قرارگیری سنگ‌دانه‌ها در مصالح رسی بر میزان فشار آب حفره‌ای تأثیر می‌گذارد؛ به‌نحوی‌که با نزدیک‌تر شدن این دو امتداد به یکدیگر مقدار فشار آب حفره‌ای افزایش چشمگیر می‌یابد. این روند با افزایش فاصله سنگ‌دانه‌ها حفظ نمی‌شود و تأثیر میزان نوسان فشار همه‌جانبه بر افزایش فشار آب حفره‌ای در فواصل دورتر سنگ‌دانه‌ها بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Jalili, J. (2005) Investigation of Construction Methods of Wet Core Earth Dams in North of Iran. M.Sc. Thesis, Shiraz University (in Persian).
 2. Jalili, J. (2011) An Investigation on Heterogeneous Pore Water Pressure Distribution in Clay-Aggregate Mixtures. Ph.D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
 3. Rondon, H.A., Wichtmann, T., Triantafyllidis, T., and Lizcano, A. (2009) Comparison of cyclic triaxial behavior of unbound granular material under constant and variable confining pressure. Journal of Tranportation Engineering, 135(7), 467-478.
 4. Gu, C., Wang, J., Cai, Y., Yang, Z., and Gao, Y. (2012) Undrained cyclic triaxial behavior of saturated clays under variable confining pressure. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 40, 118-128.
 5. Cai, Y., Gu, C., Wang, J., Juang, C.H., Xu, C., and and Hu, X. (2012) One-way cyclic triaxial behavior of saturated clay: comparison between constant and variable confining pressure. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 139(5), 797-809.
 6. Sun, L., Gu, C., and Wang, P. (2015) Effects of cyclic confining pressure on the deformation characteristics of natural soft clay. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 78, 99-109.
 7. Gu, C., Wang, J., Cai, Y., Sun, L., Wang, P., and Dong, Q. (2016) Deformation characteristics of overconsolidated clay sheared under constant and variable confining pressure. Soils and Foundations, 56(3), 427-439.
 8. Brinkgreve, R.B.J., Engin, E., and Swolfs, W.M. (2017) PLAXIS 2017 Reference Manual. PLAXIS bv, The Netherlands.
 9. ASTM D3999/D3999M-11e1 (2011) Standard Test Methods for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus, ASTM International, West Conshohocken, PA.
 10. Petalas, A. and Galavi, V. (2013) Plaxis Liquefaction Model UBC3DPLM. PLAXIS Report. PLAXIS bv, The Netherlands.
 11. Zienkiewicz, O.C., Chang, C.T., and Bettess, P. (1980) Drained, undrained, consolidating and dynamic behavior assumptions in soils. Geotechnique, 30(4), 385-395.
 12. Jin, Y., Bin, Y., and Feng, Z. (2010) Numerical simulation of sand subjected to cyclic load under undrained conventional triaxial test. Soils and Foundations, 50(2), 177-194.
 13. Zhao, C., Koseki, J. and Miyashita, Y. (2017) Direct and Indirect Local Deformations of Sand in Undrained Cyclic Triaxial Tests by Image Analysis Technique. Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales, 215-222, Springer.