بررسی رفتار ساده شده سازه با حرکت گهواره ای توسط هسته صلب به همراه تیرهای پیوند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آموزشی عمران، تهران، ایران

2 پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

در روش‌های طراحی متعارف، ساختمان طوری طراحی می‌گردد که در هنگام وقوع زلزله این امکان وجود داشته باشد که در تمام طبقات ساختمان، مصالح سازه بتوانند وارد محدوده غیر ارتجاعی شوند. مشکل این روش آن است که یک ساختمان n طبقه منظم، در هر جهت اصلی دارای n درجه آزادی انتقالی می‌باشد؛ لذا برآورد رفتار غیر ارتجاعی ساختمان تحت اثر زلزله های نامتعین در آینده به‌سادگی قابل بررسی نخواهد بود و علیرغم طراحی دقیق، این احتمال وجود دارد که تحت یک زلزله خاص، تغییر مکان‌های طبقات دارای توزیعی نامناسب بوده و این تغییر مکان‌های غیر ارتجاعی در طبقاتی خاص متمرکز گردیده و باعث گسیختگی آن طبقات و در نهایت گسیختگی کل سازه شوند. در صورت استفاده از یک هسته صلب با اتصال مفصل به پی، یک سازه n طبقه، در هر راستا تقریباً دارای رفتاری یک درجه آزادی بوده و در نتیجه برآورد رفتار سازه تحت اثر زلزله های محتمل، ساده تر و دقیق‌تر خواهد بود و همچنین در این سیستم، امکان تمرکز تغییر مکان در برخی از طبقات ساختمان (طبقه نرم) به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت. نظر به آنکه رفتار چنین سازه ای عمدتاً در مود اول ارتعاشی می‌باشد، لذا در این مقاله یک روش ساده شده برای تحلیل این نوع سازه ارائه شده است و رفتار تاریخچه زمانی ارتجاعی و غیر ارتجاعی سازه‌ی معادل با سازه اصلی، مقایسه گردیده و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از دقت بسیار بالای سازه‌ی معادل در تحلیل ارتجاعی و دقت نسبتاً خوب در تحلیل‌های غیر ارتجاعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simplified Seismic Analysis of Building Structure with Rocking Rigid Core(s) and Link Beams

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Legzian 1
 • Behrokh Hosseini Hashemi 2
 • Mahmood Hosseini 3
1 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
2 Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
3 Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

In conventional design methods, buildings are designed such that during an earthquake materials of the structure can enter into inelastic zone in all stories of the building. The problem with this method is that in a regular n-story building with rigid diaphragm, which has 3n degrees of freedom, the inelastic behavior subjected to future earthquakes cannot be estimated easily. Therefore, in spite of the detailed design, it is likely that the stories’ displacements have an inappropriate distribution under a particular earthquake and these inelastic displacements may be concentrated in certain stories and lead to failure of those stories and eventually collapse of the entire structure. To overcome this difficulty, in the current article, a structural system with one or two rocking rigid core(s) and link beams is introduced for n-story buildings, and a simplified method is presented for its seismic analysis. Because of the existence of the rigid core(s) the entire building has a behavior very similar to a one-degree of freedom system in each of the main lateral directions. In this way, estimating the behavior of the structure under the influence of the possible future earthquakes will be easier with a higher level of precision. In addition, concentration of plastic deformations in columns of some stories of the building, and creation of soft stories is not likely in the proposed system.
To show the efficiency of the proposed system and its simplified analysis method, a 15-story steel building has been considered, once with one rigid core, and once more with two rigid cores. The rigid core is consisted of a one bay by one bay braced frame, designed to remain quite elastic under the seismic loads. The connections between the core and the building’s frames are all hinges at all stories to accommodate the relative rotation between the core and the surrounding frames during an earthquake, leading to the vibration of the building to take place basically in the first mode in each lateral direction. In case of two rigid core there are some link beams between them with capability of plastic deformation in shear, by which the integrity of the system and its stability will be provided. The link beams are designed in such a way that result in the minimal amount of bending moment in the rigid core to make it oscillate basically in its first mode and therefore better do its main duty, which is creating the uniform drift in all stories of the building, and eliminating the higher modes effects, resulting a more reliable seismic behavior of the building. For decreasing the amount of shear forces imposed to the link beams, the hinge supports of the two rigid cores has been shifted to their external sides; since in this case, the distance between the support is maximum, leading to minimum shear force in link beam, which is around 58% of its values in case of hinges at the middle.
Regarding that the proposed system behaves similar to a one-degree-of-freedom system, for its dynamic analysis, first the equations of motion have been developed for the n-degree-of-freedom system and then by dynamic compatibility conditions, the mass and height of the equivalent SDOF system have been obtained. Besides, stiffness and yielding displacement of the equivalent SDOF system have been determined so that they result in hysteretic loops similar to the original structure. To investigate the inelastic seismic behavior of the original building and its equivalent SDOF system, the three-component accelerograms of a set of 15 selected earthquakes, including six ones happened outside Iran, four ones of Iranian earthquakes, and five artificial ones, have been used, all corresponding to the soil type III. The PGA values of all records have been scaled to 0.5 g. Finally, elastic and inelastic seismic responses of the original 15-story building and its equivalent SDOF system have been compared. Comparisons show that there is less than 3% and 11% differences in elastic and inelastic responses, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Degrees Of Freedom
 • Rocking Motion
 • Rigid Core
 • Static Inelastic Analysis
 • Dynamic Inelastic Analysis
 • Equivalent SDOF System
 1. Housner, G.W. (1963) The Behavior of Inverted Pendulum Structures During earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America, 53(2), 403-417.
 2. Chopra, A.K. and Yim, S.C-S. (1985) Simplified Earthquake Analysis of Structures with Foundation Uplift. American Society of Civil Engineers, Journal of Structural Engineering, 111(4), 906-930.
 3. Yim, S.C-S and Chopra, A.K. (1985) Simplified Earthquake Analysis of Multistory Structures with Foundation Uplift. Journal of Structural Engineering, 111(12), 2708-2731.
 4. Pristly, J.N., Evison, R.J., and Carr, A.J. (1998) Seismic Response of Structure Free to Rock on Their Foundations. Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 11(3), 141-150.
 5. Hucklebridje, A.A. and Clough, R.W. (1978) Seismic Response of Uplifting Building Frame. American Society of Civil Engineers. Journal of Structural Division, 104(ST8), 1211-1229.
 6. Psycharis, I.N. (1992) Dynamic Behavior of Rocking Structures Allowed to Uplift. Report No. EERL-81-02, Earthquake Engineering Research Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA.
 7. Midorikawa, M., Azuhata, T., Ishihara, T., Wada, A. (2006) Shaking table tests on seismic response of steel braced frames with column uplift. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 35, 1767-1785.
 8. Pena, F., Prieto, F., Lourenço, P.B., Campos Costa, A., Lemos, J.V. (2007) On the dynamics of rocking motion of single rigid-block structures. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 36(15), 2383-2399.
 9. Palmeri, A. and Makris, N. (2008) Linearization and first-order expansion of the rocking motion of rigid blocks stepping on viscoelastic foundation. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 37, 1065-1080.
 10. Hosseini, M. and Ebrahimi, H. (2015) Applying ‘Deliberate Directing of Damage’ idea for creation of repairable buildings by using rocking tubular frame structural system and yielding-plate dampers at foundation level. Proceedings of the 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE-7), Tehran, Iran.
 11. Hosseini, M. and GhorbaniAmirabad, N. (2015) Yielding-curved-bars and hemisphere core energy dissipating device as the central support of repairable buildings with see-saw motion. Proceedings of the 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE-7), Tehran, Iran.
 12. Makris, N. and Aghagholizadeh, M. (2017) The dynamics of an elastic structure coupled with a rocking wall. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 46(6), 945-962.
 13. Parsafar, S., Moghadam, A.S. (2017) Development of a rocking R/C shear wall system implementing repairable structural fuses. International Journal of Advanced Structural Engineering, 9(3), 247-258.
 14. Research Center for Roads, Housing and Urban Development (2014) Earthquake Resistant Design Regulations (Standard 2800). 4th Edition, Iran (in Persian).
 15. Department of National Construction Regulations (2013) Design and Implementation of Steel Structures. Section 10 of National Construction Regulations, Iran (in Persian).
 16. Department of National Construction Regulations (2013) Loads Exerted on the Building. Section 6 of National Construction Regulations, Iran (in Persian).
 17. Presidential Deputy of Strategic Planning and Supervision (2013) Instructions on Seismic Rehabilitation of Existing Buildings. Publication No. 360, Iran (in Persian).