شبیه‌سازی سیکل‌های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای در ناحیه البرز

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات لرزه شناسی، مؤسسه فناوری زوریخ، زوریخ، سوئیس

3 پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به قرارگیری اکثر مراکز جمعیتی البرز در محدوده گسل‌‌ها، مطالعه دقیق‌‌تر احتمال وقوع زلزله می‌تواند نقشی مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله داشته باشد. در همین راستا، با هدف برآورد دقیق‌‌تر دوره بازگشت زلزله‌های بزرگ در ناحیه البرز، شبیه‌‌سازی از وقوع زلزله­ها صورت‌گرفته و کاتالوگ لرز‌ه‌ای مصنوعی برای بازه زمانی400 هزار ساله ارائه شده است. با هدف صحت‌سنجی شبیه‌سازی صورت­گرفته، پارامترهای لرزه‌خیزی برای ناحیه البرز برآورد و با نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی مقایسه شد. از سوی دیگر، کاتالوگ لرزه‌‌ای پیشنهادی با مطالعات قبلی دیرینه‌‌لرزه‌‌شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت و سازگاری موارد فوق نشان از صحت مدل ارائه شده دارد. با در اختیار داشتن کاتالوگ لرزه­ای بلندمدت، بزرگای زلزله مشخصه و توزیع دوره بازگشت مرتبط با آن برای تمامی گسل‌‌های فعال البرز گزارش و بررسی آماری نشان‌دهنده‌ی رفتار متناسب با زمان دوره بازگشت زلزله‌هاست. همچنین، بررسی احتمال وقوع زلزله در گسل‌های فعال البرز برای دوره‌های زمانی مختلف نشان‌دهنده‌ی آن است که هر چه زمان بیشتری از وقوع آخرین رخداد گذشته باشد احتمال وقوع زلزله بیشتر خواهد بود؛ این موضوع تأییدکننده تئوری رید و ضرورت استفاده از شبیه‌‌سازی بلندمدت برای برآورد دقیق‌‌تر از احتمال وقوع زلزله است.

کلیدواژه‌ها


 1. Djamour, Y., et al., (2010) GPS and gravity constraints on continental deformation in the Alborz mountain range, Iran. Geophysical Journal International, 183(3), 1287-1301.
 2. Khodaverdian, A., Zafarani, H. and Rahimian, M. (2015) Long term fault slip rates, distributed deformation rates and forecast of seismicity in the Iranian Plateau. Tectonics, 34(10), 2190-2220.
 3. Mirzaei, N., Mengtan, G. and Yuntai, C. (1998) Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: major seismotectonic provinces. Journal of Earthquake Prediction Research, 7, 465-495.
 4. Hessami, K., Mobayyen, F. and Tabassi, H. (2013) The Map of Active Faults of Iran. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran,
 5. Dellenbach, J. (1964) Contribution aletude geologique de la region situee alEst de Teheran. These University Strasbourg, p 120, 12 Pls., 43 Figs., 4 maps.
 6. Allenbach, P. (1966) Geologie und Petrographie des Damavand und seiner Umgebung (Zentral-Elburz), Iran. Diss. Naturwiss. ETH Zürich, Nr. 3885, 0000. Ref.: Gansser, A.; Korref.: Burri, C.
 7. Nazari, H., et al. (2009) Morphological and palaeoseismological analysis along the Taleghan fault (Central Alborz, Iran). Geophysical Journal International, 178(2), 1028-1041.
 8. Ambraseys, N. and Melville, C. (1982) A History of Persian Earthquakes. Cambridge University Press, New York.
 9. Khodaverdian, A., et al., (2016) Seismicity Parameters and Spatially Smoothed Seismicity Model for Iran. Bulletin of the Seismological Society of America, 106(3), 1133-1150.
 10. Kijko, A., Smit, A., and Sellevoll, M.A. (2016) Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files. Part III. Incorporation of uncertainty of earthquake occurrence model. Bulletin of the Seismological Society of America, 106(3), 1210-1222.
 11. Gardner, J. and Knopoff, L. (1974) Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? Bulletin of the Seismological Society of America, 64(5), 1363-1367.
 12. Shahvar, M.P., Zare, M. and Castellaro, S. (2013) A unified seismic catalog for the Iranian plateau (1900–2011). Seismological Research Letters, 84(2), 233-249.
 13. Berberian, M. (1994) Natural Hazards and the First Earthquake Catalogue of Iran. Volume 1: Historical Hazards in Iran Prior to 1900. Int. Inst. Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, 603pp,
 14. Ambraseys, N.N. and Melville, C.P. (2005) A History of Persian Earthquakes. Cambridge University Press.
 15. Ansari, A., Noorzad, A. and Zafarani, H. (2009) Clustering analysis of the seismic catalog of Iran. Computers & Geosciences, 35(3), 475-486.
 16. Karimiparidari, S., et al., (2013) Iranian earthquakes, a uniform catalog with moment magnitudes. Journal of Seismology, 17(3), 897-911.
 17. Rundle, J.B. and Kanamori, H. (1987) Application of an inhomogeneous stress (patch) model to complex subduction zone earthquakes: A discrete interaction matrix approach. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 92(B3), 2606-2616.
 18. Rundle, J.B., et al., (2002) GEM plate boundary simulations for the Plate Boundary Observatory: A program for understanding the physics of earthquakes on complex fault networks via observations, theory and numerical simulation, in Earthquake Processes: Physical Modelling, Numerical Simulation and Data Analysis Part II. Springer. 2357-2381.
 19. Ward, S.N. (1996) A synthetic seismicity model for southern California: Cycles, probabilities, and hazard. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 101(B10), 22393-22418.
 20. Rundle, P., et al., (2006) Virtual California: Fault model, frictional parameters, applications. Pure and Applied Geophysics, 163(9), 1819-1846.
 21. Yoder, M.R., et al., (2015) The Virtual Quake earthquake simulator: a simulation-based forecast of the El Mayor-Cucapah region and evidence of predictability in simulated earthquake sequences. Geophysical Journal International, 203(3), 1587-1604.
 22. Khodaverdian, A., et al., (2016) Recurrence Time Distributions of Large Earthquakes in Eastern Iran. Bulletin of the Seismological Society of America, 106(6).
 23. Yıkılmaz, M.B., et al. (2011) A fault and seismicity based composite simulation in northern California. Nonlinear Processes in Geophysics, 18(6), 955-966.
 24. Gholipour, Y., et al., (2008) Probabilistic Seismic Hazard Analysis Phase I-Greater Tehran Regions. Final report. Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran,
 25. Shimazaki, K. and Nakata, T. (1980) Time‐predictable recurrence model for large earthquakes. Geophysical Research Letters, 7(4), 279-282.
 26. Hainzl, S., et al. (2013) Comparison of deterministic and stochastic earthquake simulators for fault interactions in the Lower Rhine Embayment, Germany. Geophysical Journal International, 195(1), 684-694.
 27. Berberian, M. and Yeats, R.S. (2001) Contribution of archaeological data to studies of earthquake history in the Iranian Plateau. Journal of Structural Geology, 23(2), 563-584.
 28. Nazari, H., et al. (2007) Paleoseismological analysis in central Alborz, Iran. 50th Anniversary earthquake conference commemorating the 1957 Gobi-Altay earthquak, Citeseer.
 29. Ritz, J.F., et al. (2012) Paleoearthquakes of the past 30,000 years along the North Tehran fault (Iran) Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 117(B6).
 30. Majidi Niri, T., et al. (2010) Paleoseimology study on Pishva fault (South Tehran), Iran. EGU General Assembly Conference Abstracts.
 31. Scordilis, E. (2005) Globally valid relations converting Ms, mb and MJMA to Mw. Meeting on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries, NATO ARW, Borovetz, Bulgaria.
 32. Hollingsworth, J., et al. (2010) Active tectonics of the east Alborz mountains, NE Iran: Rupture of the left‐lateral Astaneh fault system during the great 856 AD Qumis earthquake. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 115(B12).
 33. Hajimohammadi, B., Zafarani, H., and Jalalalhosseini, S.M. (2015) Characteristic earthqauke hazard in Tehran region.
 34. Nazari, H., et al. (2014) Palaeoseismic evidence for a medieval earthquake, and preliminary estimate of late Pleistocene slip-rate, on the Firouzkuh strike-slip fault in the Central Alborz region of Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 82, 124-135.
 35. De Martini, P., et al. (1998) A geologic contribution to the evaluation of the seismic potential of the Kahrizak fault (Tehran, Iran). Tectonophysics, 287(1), 187-199.