شکست برشی قاب بتنی در اندرکنش با دیوار پرکننده آجری

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

وجود دیوارهای پرکننده آجری و چگونگی اتصال آن به قاب بتنی بحث بسیار مهم و تعیین‌کننده در عملکرد سازه در مقابل زلزله است. این بحث در سال­های اخیر با توجه به زلزله­های پیش­آمده و خرابی­های حاصل از این زلزله­ها اهمیت زیادی پیدا کرده و مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است. دیوار پر­کننده علاوه بر اثرات مثبت در سازه دارای اثرات منفی نیز می­باشد. در این مقاله به بررسی اندرکنش بین قاب بتنی و دیوار پرکننده آجری در یک قاب 3 دهنه 5 طبقه پرداخته خواهد شد. دیوار پرکننده آجری به‌صورت دستک معادل قطری ستون به ستون بر طبق روابط دستورالعمل بهسازی لرزه­ای تعریف شده و برای مدل‌سازی و تحلیل استاتیکی غیرخطی از نرم‌افزار SAP 2000 استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که خاموت برشی موجود در ستون­های بتنی در طراحی معمولی جواب­گوی برش ایجاد شده در بالا و پایین ستون­های متصل به دیوار پرکننده آجری نیست و باعث تشکیل مفصل برشی و شکست برشی در این نواحی از ستون می­شود. شکست برشی در ستون­های یک سازه باعث از بین رفتن ظرفیت محوری ستون و در نتیجه فروریزش سازه خواهد گردید. برای جلوگیری از این شکست باید خاموت­ها برای بیشینه نیروها طراحی شود.

کلیدواژه‌ها